ชื่อ - นามสกุล : สุกฤตา  ไทยวานิช ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : programmer ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT ตอบ เพราะในชีวิตการทำงานในสายเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่สามารถใช้ได้แค่ความรู้ด้าน IT เพียงอย่างเดียว แต่ก็ต้องรู้และเข้าใจถึงเรื่อง Business ขององค์กรที่เราอยู่ด้วย แต่จากวุฒิการศึกษาที่จบมาทางสาย IT โดยเฉพาะ จึงทำให้ไม่เข้าใจกระบวนการในเชิงของ Business และไม่สามารถนำความรู้ด้าน IT มาประยุกต์ใช้กับ Business...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT ตอบ ตัวผมเองทำงานเป็นแพทย์ และมีอีกหน้าที่คือ อาจารย์ที่ต้องสอนนักศึกษาแพทย์ ในหลายปีที่ผ่านมาเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นอย่างมาก จึงสนใจที่จะศึกษาทางด้านนี้เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทำ เนื่องจากตัวผมเองมีเวลาค่อนข้างจำกัด ต้องเรียนนอกเวลา ตอนเลือกเรียน ได้ลองมองหาที่เรียนอยู่หลายแห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่เลือกเพราะมั่นใจในหลักสูตรและชื่อเสียงของคณะพาณิชย์ธรรมศาสตร์ เพราะหลักสูตรที่เลือกเรียนมีทางด้านการบริหารจัดการด้วย ซึ่งธรรมศาสตร์ก็มีความแข็งแกร่งทางด้านนี้   2. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : ณัทกร ขยายแย้ม (พีท) ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Client Reporting and Data Specialist บริษัท Market Pulse International   1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT ตอบ เพราะผมไม่ได้จบไอทีมาแต่มาทำงานด้านไอทีเลยตั้งใจมาศึกษาด้าน MIS สนใจด้านการบริหารจัดการข้อมูล อีกทั้งหลักสูตรของที่นี่น่าสนใจ ผสานองค์ความรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกัน และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่คุ้นเคยเพราะจบปริญญาตรีที่นี่   2. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS ตอบ ประทับใจบุคคลากรและวิทยากรรับเชิญที่มีความเป็นกันเอง มากความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนทำงาน...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : แก้ววิมล มุขสมบัติ ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : programmer ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT ตอบ ในสมัยที่เรียนระดับปริญญาตรีดิฉันได้เรียนในหลักสูตรที่มุ่งเน้นทางด้าน IT แบบเฉพาะทางจึงมีความรู้ด้าน IT ในเชิงลึก แต่เมื่อต้องเข้ามาทำงานจริงๆ แล้วความรู้ด้าน IT ของดิฉันไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานได้ครบทุกด้าน เพราะเวลาที่ดิฉันต้องเข้าประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ภาษาทางด้าน Business ที่ใช้กันในที่ประชุม ทำให้ตัวดิฉันเองเกิดความไม่เข้าใจและไม่สามารถใช้ความรู้ที่มีเพื่อช่วยองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงทำให้ดิฉันเกิดแรงผลักดันในการหาความรู้ด้าน Business...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : เอกพันธ์ พัฒนาวิจิตร ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Business Intelligence Developer บริษัท CPF IT CENTER CO., LTD ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Database Developer บริษัท Ziios Thailand Limited   1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT ตอบ สาเหตุที่เลือกเข้าเรียนที่ MSMIS...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : สุชาดา บูรณะศิลปกิจ ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : ตำแหน่ง Associate Business Consultant บริษัท Hitachi eBworx (Indo-China) Co., Ltd. (บริษัท ฮิตาชิ อีบีเวิร์คซ (อินโด-ไชน่า) จำกัด) ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : ตำแหน่ง Senior Business Analyst บริษัท...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : นิธิป  ชวนตันติกมล ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Marketing Communication ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Business Intelligence Engineer   1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT ตอบ เพราะเห็นว่าที่นี่สอนด้านไอทีที่รู้สึกสนใจอยากจะเรียนอยู่ด้วย  อีกทั้งตอน ป.ตรี ไม่มีพื้นฐานทางไอทีมา  จึงอยากปูพื้นฐานจากที่นี่ เพื่อต่อยอดการทำงานในอนาคต   2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงชั้นไหน ตอบ ก็ทำให้ได้เปลี่ยนสายงานจากทางด้าน Marketing Communication...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : ฐปพงศ์ เศรษฐ์พิทักษ์ (บิ๊ก) MSMIS#8 ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Analyst Programmer บริษัท DST Worldwide Services (Thailand) ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Senior Analyst Programmer บริษัท DST Worldwide Services (Thailand)   1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT ตอบ...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : เพชร เครือพานิช (น้องเพชร) ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Software Engineer ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Senior Software Engineer ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และกรรมการบริหาร + Co-founder บริษัท Retail Republic ผู้พัฒนา Startup Rabbit Account ระบบ  ...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : วรมน สายาลักษณ์ ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Senior Audit - Financial Audit / KPMG Phoomchai Audit Ltd. ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Assistant Manager - IT Audit / KPMG Phoomchai Audit Ltd.   1....

Read More