รางวัล Best Paper Award ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The 22th International Conference on Electronic Business (ICEB2022) โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาของโครงการฯ ได้รับรางวัล Best Paper Awards ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The 22nd International Conference on Electronic Business (ICEB2022)...

Read More