ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น   โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการฯ มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00-18.00 น. และในเวลา 18.00-21.00 น. เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศ ภายในคณะฯ รายงานตัวที่ห้อง 201 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์   โดยทั้งนี้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562...

Read More