ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"      โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ รักธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" จากมติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565...

Read More

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการคุณต่อคณะฯ และทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิย์ฯ มธ. ครบรอบปี ที่ 84   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการคุณต่อคณะฯ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี   ในการนี้ผู้มีอุปการคุณต่อคณะฯ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณได้แก่ คุณสิทธา ศรีอรุณนิรันดร์...

Read More