นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการตอบรับนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน The 21st International Conference on Electronic Business (ICEB 2021) Theme: "Corporate Resilience through Electronic Business in the Post-COVID Era" Nanjing, China, December 3-7, 2021   นรเทพ...

Read More