รางวัล Best Paper Award ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The 19th International Conference on Electronic Business (ICEB2019) โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ ณัทกร ขยายแย้ม ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The 19th International Conference on Electronic Business...

Read More