โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อํานวยการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมบริการ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ." ทั้งนี้ การขอแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ...

Read More