Qualification and Admission

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 

** รับนักศึกษาปีการศึกษาละ 50 คน

การสมัครสอบรอบที่ 2

 

วิธีการสมัครสอบ
สมัครผ่านระบบ Online ที่ www.grad.tbs.tu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2565
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

 

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ดังแสดงในใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร) โดยสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
2) ชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
3) ชำระผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดยอีเมลหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร ที่ Email: grad@tbs.tu.ac.th
4) ชำระผ่านบัตรเครดิตในหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร

 

ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามช่องทางที่ 1-3 ผ่านธนาคารดังต่อไปนี้
1) ธนาคารกรุงไทย
2) ธนาคารกสิกรไทย
3) ธนาคารทหารไทยธนชาติ

 

ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร
1) ธนาคารทหารไทยธนชาติ, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ
2) ธนาคารกสิกรไทย อัตราในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 25 บาท
หากผู้สมัครชำระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน หรือเลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้ หน่วยบัณฑิตศึกษาขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ผู้สมัครในทุกกรณี

 

ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ เมื่อชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน ซึ่งถือเป็นใบเสร็จรับเงิน
ส่วนที่ 2 เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้
*สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้วประมาณ 7 วันทำการ โดยการ Login ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
หากสถานะการชำระเงินไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งหน่วยบัณฑิตศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

 

หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
หน่วยประสานงานวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อีเมล: grad@tbs.tu.ac.th โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

ส่งไฟล์หลักฐานการสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/4YLSH5UKk1qE3VFW8 (โดยเอกสารตัวจริงให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

 

หลักฐานการสมัครสอบ การบันทึกชื่อไฟล์
1. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร MSMIS17_เลขที่ใบสมัคร_Pay
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง MSMIS17_เลขที่ใบสมัคร_Transcript
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS)
ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
MSMIS17_เลขที่ใบสมัคร_Eng
4. ผลสอบของ SMART-II ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
(ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบจาก ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง)
MSMIS17_เลขที่ใบสมัคร_SM
5. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (สามารถใช้แบบฟอร์มของหน่วยงานท่านได้)

Download ไฟล์ .docx Download ไฟล์ .pdf

MSMIS17_เลขที่ใบสมัคร_Experience
6. ไฟล์รูปถ่ายสี (JPG) ขนาด 1.5 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 dpi สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมครุยปริญญา อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวกและพื้นหลังเป็นสีพื้น MSMIS17_เลขที่ใบสมัคร
รายละเอียด กำหนดการ
รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัครออนไลน์ที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th บัดนี้ – 2 พ.ค. 2565 วันที่ 9 – 30 พ.ค. 2565
ยื่นหลักฐานการสมัคร (ออนไลน์) ภายในวันที่ 2 พ.ค. 65 ภายในวันที่ 30 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 พ.ค. 65 วันที่ 3 มิ.ย. 65
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 พ.ค. 65 วันที่ 4 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 พ.ค. 65 วันที่ 10 มิ.ย. 65
รายงานตัวและยื่นเอกสารเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน (ออนไลน์) วันที่ 21 – 22 พ.ค. 65 วันที่ 11 มิ.ย. 65
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่าน www.reg.tu.ac.th วันที่ 23 – 24 พ.ค. 65 วันที่ 13 มิ.ย. 65
ประกาศผลการยื่นเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน วันที่ 25 พ.ค. 65 วันที่ 14 มิ.ย. 65
นักศึกษาจดทะเบียนวิชาเสริมพื้นฐาน วันที่ 27 – 30 พ.ค. 65 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ชำระค่าธรรมเนียมวิชาเสริมพื้นฐาน วันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 65 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เปิดเรียนวิชาปรับพื้นฐาน วันที่ 14 มิ.ย. 65
เปิดภาคการศึกษา 1/2565 ส.ค. 2565
Up date 22.11.2021 [กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม]
กำหนดการสมัครและการสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II) ปีการศึกษา 2565
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
5/2565 9 – 22 พ.ค. 65 วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 65
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ SMART for Graduate Level ผ่านระบบ ONLINE ที่ http://www.smart.tbs.tu.ac.th

(ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบจาก
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง)

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test)
รอบ รับสมัครและชำระเงิน วันสอบ Online วันสอบ
เดือน พ.ค. 65 1 – 10 พ.ค. 65
สมัครด่วน!!!
  – เสาร์ 21 พ.ค. 65
     9.00-12.00 / 13.00-16.00
  – เสาร์ 28 พ.ค. 65
     9.00-12.00 / 13.00-16.00
วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 65
9.00-12.00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนก TU-GET โทร. 087-972-7755

ประกาศรับสมัคร
กำหนดการ วันที่
สมัครเรียน Online ที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th ส. 1 ต.ค. 59- จ. 15 ม.ค. 60
ยื่นผลคะแนน TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS อ. 31 ม.ค. 60
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ อ. 14 ก.พ. 60
วันสอบสัมภาษณ์ (เวลา 08.00 – 16.00 น) ส. 18 ก.พ. 60 ห้อง ........................... ห้อง ........................... ห้อง ...........................
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ อ. 28 ก.พ. 60
นึกศึกษารายงานตัว อ. 28 ก.พ. 60
ปฐมนิเทศ (ภายในคณะฯ) (17.00 – 21.00 น.) มีนาคม 60
เปิดเรียน Precouse/2559 มีนาคม 60
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษารุ่นที่ 11 และมัชฌิมนิเทศ นักศึกษารุ่นที่ 12 (ต่างจังหวัด) พฤษภาคม 60
เปิดภาค 1/2560 พฤษภาคม 60
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระเงิน พฤษภาคม 60

ตุลาคม 2560

-1-
สมัครเรียน Online ที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th

  1 ต.ค. 60 – 31 ม.ค. 61

กุมภาพันธ์ 2561

-2-
ยื่นผลคะแนน TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS จันทร์ที่ 5 ก.พ. 61

-3-
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พุธที่ 14 ก.พ. 61

-4-
วันสอบสัมภาษณ์ อาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 61 (เวลา 09:00 – 16:00 น.)

-5-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อังคารที่ 27 ก.พ. 61

มีนาคม 2561

-6-
นักศึกษารายงานตัว วันที่ 1 – 2 มี.ค. 61

-7-
ปฐมนิเทศ(ภายในคณะฯ 17.00 – 21.00 น.) 9 มี.ค. 61

-8-
เปิดเรียน Precouse/2560 20 มี.ค. 61

-9-
ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 20-27 มี.ค. 61

พฤษภาคม 2561

-10-
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษารุ่นที่ 12 และมัชฌิมนิเทศ นักศึกษารุ่นที่ 13 (ต่างจังหวัด) 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 61

-11-
เปิดภาค 1/2561 15 พ.ค. 61

-12-
จดทะเบียนรายวิชาออนไลน์และชำระเงิน 2-11 พ.ค. 61

โครงการ MSMIS เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)
รุ่นที่ 15 เร็ว ๆ นี้…
ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไอทีมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6.4 BILLION

Device Connect (The Internet of Things) จำนวนอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

4.4 ZETTABYTES

of Data Generated Annually ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกปี

3.8 TRILLION

Dollars Invested in it Industry Globally จำนวนการลงทุนด้านไอทีที่มีมูลค่ามหาศาล

3.4 BILLION

Internet Users Worldwide จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
  2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
qualification-admission-msmis

การคัดเลือกเข้าศึกษา
ADMISSION

ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย

1. Online Apply ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th/

2. SMART -II and English Score ยื่นผลคะแนนการทดสอบทักษะด้านการจัดการ (SMART II) และคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

3. Interview ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

สถิตินักศึกษา

MSMIS STUDENT STATS

สัดส่วนสาขาวิชาระดับปริญญาตรีก่อนเข้ามาศึกษาต่อที่ MSMIS undergraduate majors ratio of msmis students

Balancing Technology and Management หลักสูตรถูกออกแบบมาสำหรับ นักศึกษาทั่วไปที่ไม่ต้องชำนาญด้านไอที

19

ธุรกิจ / บัญชี / การเงิน biz / acc / fin

7

สถิติ / การตลาด / เศรษฐศาสตร์ stats / marketing / econ

7

สังคม / ศิลปะ / มนุษย์ social / art / HUMAN

22

สาขาอื่นๆ others

45

ไอที / วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรม MIS / it / science / engineer

โครงการ MSMIS เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)
รุ่นที่ 17 เร็ว ๆ นี้…
ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่