Research Scholarship

ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต (Research Scholarship)

ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต

ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ก (วิทยานิพนธ์) ระบบทวิภาคไม่เกิน 12 หน่วยกิต และสำหรับไตรภาคไม่เกิน 15 หน่วยกิต

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เลือกศึกษาแผน ก (วิทยานิพนธ์) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

ทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

ทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละ 15,000 บาท (เป็นค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าโทรศัพท์ และค่าพาหนะในการเก็บข้อมูล)

ทุนไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

ทุนไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ทุนละ 80,000 บาท (ค่าลงทะเบียน, ค่าโดยสาร ไป-กลับ (ชั้นประหยัด), ค่าที่พัก และค่าวีซ่า)

คุณสมบัติ

เป็นผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ยื่น เสนอขอรับทุนในกรณีที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาและผลงานวิจัยอยู่ในระหว่างดำเนินการนำเสนอที่ประชุมทางวิชาการเพื่อรอการตอบรับให้โครงการที่นักศึกษาสังกัดดำเนินการขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบัณฑิต

ผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับทุนต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ

สามารถออกค่าใช้จ่ายสมทบในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทุนของคณะฯ