ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)


 

 

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จากมติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567