ที่อยู่

โครงการปริญญาโท MIS
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3
อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์: 0-2613-2259, 0-2613-2266
แฟกซ์: 0-2226-4505
อีเมล: msmis@tbs.tu.ac.th

MSMIS Community

กรอกข้อมูลของท่านสำหรับการจัดทำ MSMIS Community