FAQ คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน (FAQ)

คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร

Question
วิชาเฉพาะตอนสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกับอะไร?
Answer
ถาม Profile คุณ เป้าหมายคุณ แรงจูงใจการเรียนต่อ ทำไมคุณถึงสนใจหลักสูตรนี้

Question
วิชาสอบเฉพาะของภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ที่ต้องสอบเพื่อคัดเลือก คืออะไร เป็นข้อเขียนเกี่ยวกับ IT หรือปฏิบัติ?
Answer
ใช้การสอบสัมภาษณ์เพื่อดูพื้นความรู้

Question
คะแนนสอบ SMART-II และ TU-GET ต้องมีผลคะแนนเท่าไร จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์?
Answer
ผลสอบ SMART-II ผลคะแนนต้องไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และ ผลสอบ TU-GET ต้องไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน

Question
การพิจารณาการรับเข้าไม่ทราบว่าเกรดเฉลี่ยตอนปริญญาตรีมีส่วนไหม?
Answer
ไม่มี  ทางโครงการฯ ใช้ผลสอบ SMART-II และ TU-GET เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

Question
อยากเรียน MSMIS แต่ยังไม่มีผลสอบ SMART-II และ TU-GET ทำอย่างไรดี?
Answer
SMART-II สามารถสมัครสอบได้ตามกำหนดการที่ทางศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ ประกาศไว้ใน http://smart.tbs.tu.ac.th กรณี สมัครสอบ SMART-II ในเว็บไซต์ไม่ทัน สามารถ walk in เข้าไปสมัครสอบที่สนามสอบได้เลย แต่จะเสียค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

TU-GET หากสมัครสอบในเว็บไซต์ไม่ทัน ต้องรอสมัครสอบในรอบถัดไปซึ่งมีเปิดสอบทุกเดือน โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการสอบได้ที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx

Question
เรียน MSMIS ต้องมีพื้นฐานทางด้านไอทีมากน้อยแค่ไหน?
Answer
คุณสมบัติของผู้สมัคร คลิก

Question
ถ้าไม่ได้จบ ป.ตรีด้านบริหาร หรือ สารสนเทศมาสามารถเข้าศึกษาต่อได้ไหม?
Answer
ได้ คุณสมบัติของผู้สมัคร คลิก

คำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน

Question
วิชาทางด้าน IT ถ้าเทียบระหว่าง ป.ตรี กับ ป.โท จะแตกต่างกันหรือเปล่า?
Answer
ต่าง การเรียนการสอนที่นี่ จะเน้นการประยุกต์ใช้จริงกับองค์กรธุรกิจด้วย โดยวิธีการมีตั้งแต่การทำกรณีศึกษา และการทำโครงงานจริงกับองค์กรธุรกิจจริง

Question
MSMIS THAMMASAT มีอะไรที่แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ?
Answer
หลักสูตรนี้ไม่ได้มุ่งแต่เฉพาะองค์ความรู้ด้านเทคนิคในศาสตร์ของ IT แล้วก็ไม่ได้เน้นเฉพาะองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการบริหารเท่านั้น แต่ได้ผสมผสานแก่นของทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ที่จบหลักสูตรเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่รู้จริงทั้งการบริหารและการประยุกต์ใช้ IT ที่สามารถสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กรและสร้างข้อมูลที่ทำให้รู้จักธุรกิจและคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างรอบด้าน เพื่อใช้สำหรับตัดสินใจกำหนดทิศทางและวางกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพราะความแม่นยำในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร เป็นหัวใจสำคัญของการนำพาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในภายหน้า
ความแตกต่างอีกอย่างของที่นี่คือ สำหรับวิชาเลือก นศ.สามารถเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรของโครงการปริญญาโทอื่นๆ ที่เปิดสอนในคณะได้ เช่น วิชาในโครงการ MBA เป็นต้น

Question
MSMIS เป็นหลักสูตรพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ?
Answer
เรียนนอกเวลาราชการ

Question
สาขาวิชา MIS ต่างจากสาขา Information technology ที่เปิดในหลาย ๆ สถาบันที่เปิดมากมายอย่างไร?
Answer
หลักสูตร MIS นอกจากองค์ความรู้ด้าน IT แล้ว จะมีองค์ความรู้ด้านการบริหารด้วย องค์ความรู้ด้าน IT จะไม่เน้นในเชิงลึกด้านเทคนิค แต่จะเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ MSMIS ของที่นี่ นอกจากจะมีแก่นความรู้ของทั้งสองศาสตร์ (ด้าน IT และ บริหาร) เหมือน MIS โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว หลักสูตรที่นี่ยังเน้น การให้รู้จริงทั้งในเรื่อง IT และการบริหาร โดยกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ในวิชาต่าง ๆ จะให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติกับการทำงานจริงได้ในทันที จากการทำโครงงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาที่มีประสบการร์การทำงานในด้านนั้นจริง ๆ

Question
MSMIS เรียนวันอะไรบ้าง?
Answer
เรียน อังคาร กับ พฤหัส เวลา 18.00-21.00 น. และ อาทิตย์ 09.00-16.00 น. กรณี TU-GET ได้คะแนนไม่ถึง 550 ต้องเรียนภาษาอังกฤษในวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

Question
MSMIS มีแบบสอนแค่เสาร์ อาทิตย์ไหม?
Answer
ไม่มี

Question
รบกวนยกตัวอย่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) และ ตัวอย่าง IS (แผน ข)?
Answer
ตัวอย่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) ดังนี้
1. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการวางแผนทรัพยากรธุรกิจเดินเรือ
2. การสร้างความผูกพันทางการเงิน : กรณีศึกษาของ Internet banking และ Mobile banking
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ Implement ระบบ ERP สำหรับ SME ในประเทศไทย
4. E-Auction กับธุรกิจการส่งข้าวของไทย
5. การสร้างความภักดีของลูกค้าผ่านทางความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
6. คุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาจากผู้ให้ผู้บริการอินเตอร์เน็ตไทย
7. ความภักดีในการสั่งซื้อสมุนไพรไทยออนไลน์
8. การบริหารจัดการเครือข่ายสังคมเพื่อแบ่งปันความรู้ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

  • หรือสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

Question
เนื้อหาหลักสูตร เป็นอย่างไร?
Answer
จะสอนให้มีความรู้ด้าน IT และเด่นในเรื่องการบริหารสมัยใหม่

Question
MSMIS เรียนที่ท่าพระจันทร์ หรือรังสิต?
Answer
เรียนที่ท่าพระจันทร์

Question
มีการสอบย่อย, ทำรายงาน, ต่อภาคการศึกษาของแต่ละวิชาหรือไม่?
Answer
จะมีทั้งการสอบย่อย ทำรายงานกลุ่ม และเดี่ยว

Question
MSMIS เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยได้ไหม?
Answer
ได้

Question
ในช่วง 1 ปี จะมีการสอบเข้าช่วงไหนบ้าง?
Answer
เปิดรับสมัครปีละครั้ง ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน (ทวิภาค)

Question
รายละเอียดการทำวิทยานิพนธ์ คร่าว ๆ / ขั้นตอน?
Answer
1. จัดทำข้อเสนอวิทยานิพนธ์
2. สอบเค้าโครงวิทยานิพน์
3. สอบวิทยานิพนธ์
4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

Question
หลักสูตรนี้ต่างกับ MBA (MIS) อย่างไร?
Answer
MIS เน้นเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร

Question
การลงทะเบียนเป็นไปตามคอร์ส (fix รายวิชา) ที่ทางโครงการฯ กำหนดหรือไม่?
Answer
เป็นไปตามแผนการศึกษาที่โครงการกำหนด

Question
วิชาในหลักสูตร MSMIS มีวิชาที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่?
Answer
ในคาบเรียนปกติ ไม่มีวิชาใดเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้น บางครั้งที่มี professor จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบริษัทที่มีชื่อเสียงมาเมืองไทย ทางโครงการฯ จะจัดเป็นการบรรยายพิเศษตามโอกาส เพื่อให้นักศึกษาของโครงการได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบุคคลเหล่านั้น

Question
MSMIS มีพานักศึกษาไปดูงานต่างประเทศไหม?
Answer
ในหลักสูตร ปี 2562 (ฉบับปรับปรุง) มีการพานักศึกษาไปดูงานในประเทศ

Question
กรณีทำบัตรนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ทำเป็นบัตรของธนาคารกรุงเทพ  หากมีบัญชีของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ได้ไหม?
Answer
ไม่ได้

Question
จะทำบัตรจอดรถเพื่อนำรถเข้ามหาวิทยาลัย ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
Answer
กรณีรถเป็นชื่อนักศึกษาเอง ให้เตรียมสำเนาคู่มือจดทะเบียนของรถ พร้อมกรอกแบบฟอร์ม  แล้วนำมายื่นที่โครงการฯ กรณี รถไม่ได้เป็นชื่อของนักศึกษา ให้เตรียม สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ และหนังสือยินยอมจากเจ้าของรถให้นักศึกษานำรถเข้ามาที่มหาวิทยาลัย อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมกรอกเอกสารแล้วนำมายื่นที่โครงการฯ ตามช่วงเวลาที่โครงการฯ กำหนด

Question
ไม่เรียนตามแผนการเรียนที่ทางโครงการฯ กำหนดไว้ได้หรือไม่?
Answer
ได้ (แล้วแต่หลักสูตร) แต่นักศึกษาอาจจบไม่ตรงตามกำหนดที่ทางโครงการฯ กำหนดไว้

Question
ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ แต่อยากเรียนวิชาเลือกด้วย  เรียนได้หรือไม่?
Answer
เรียนได้ แต่จะนำเกรดมาคิดหน่วยกิตด้วย

Question
การค้นคว้าอิสระของโครงการฯ มีกี่ประเภท และแตกต่างกันอย่างไร?
Answer
มี 3 ประเภท ประกอบด้วย
1. งานวิจัย
2. งานพัฒนา/จัดหาระบบสารสนเทศ
3. งานพัฒนาแผนกลยุทธ์และระบบสารสนเทศ

การค้นคว้าอิสระทั้ง 3 ประเภท แตกต่างกันดังนี้
1.งานวิจัย นักศึกษาสามารถทำงานสืบเนื่องจากข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้ฝึกทำในชั้นเรียนวิชาวิธีวิจัยมาแล้ว หรือจะทำข้อเสนอโครงการวิจัยขึ้นมาใหม่ก็ได้ งานวิจัยที่นักศึกษานำเสนออาจมีลักษณะโครงงานเช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์แต่ลดขอบเขตของการวิจัยลง
2.งานพัฒนา/จัดหาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อยๆ อีก 3 ประเภท คือ
แบบ ก. สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยเป็นการสร้างซอฟต์แวร์สำหรับใช้กับระบบสารสนเทศขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
แบบ ข. สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยเป็นการสร้างซอฟต์แวร์ สำหรับใช้กับระบบสารสนเทศที่ไม่ได้รองรับการทำงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นระบบที่ใช้เพื่อสร้างเป็นธุรกิจใหม่
แบบ ค. คัดเลือกและนำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปปรับใช้ให้เกิดผล
3.งานพัฒนาแผนกลยุทธ์และระบบสารสนเทศ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ธุรกิจ และสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ องค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ต้องการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ  องค์กรที่เลือกต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

Question
แจ้งจบไม่ทันกำหนดที่สำนักทะเบียนกำหนดไว้ ทำอย่างไรดี?
Answer
ให้ทำเรื่องแจ้งจบล่าช้าได้

Question
ลืม user name และ pass word เข้าระบบของสำนักทะเบียน ต้องติดต่อใคร?
Answer
ติดต่อที่ สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4) โทร. 02-613-3405

Question
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ต้องมาครบทุกครั้งหรือไม่?
Answer
ควรมาให้ครบทุกครั้ง  แต่หากมีเหตุจำเป็นจริง ๆ  ให้ขออนุญาตเป็นกรณีไป แต่หากขาดซ้อมใหญ่ จะหมดสิทธิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปโดยทันที

Question
หากไม่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  จะสามารถรับใบปริญญาบัตรได้อย่างไร?
Answer
สำหรับมหาบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับปริญญา สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มธ. ท่าพระจันทร์ หลังจากวันพระราชพิธี 2 สัปดาห์ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-613-3718 กรณีมารับด้วยตนเองไม่ได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมายื่น เพื่อขอรับปริญญาบัตรแทนได้  หากเกินกำหนดที่ทางสำนักทะเบียนนักศึกษากำหนดแล้วยังไม่มารับ  สามารถติอต่อรับได้ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. รังสิต

คำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

Question
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร MSMIS ประมาณเท่าไร และค่าใช้จ่ายต่อเทอมประมาณเท่าไร?
Answer
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร MSMIS อยู่ที่ 272,720 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

Question
จ่ายค่าเทอมไม่ทันทำอย่างไรดี?
Answer
ให้ทำการชำระโดยปกติ การชำระล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับวันละ 100 บาท โดยไม่นับวันหยุดราชการและวันหยุดนัขตฤกษ์

คำถามเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในด้าน MSMIS

Question
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหลังจากจบอย่างไร?
Answer
การที่รู้ทั้งเรื่องเทคโนโลยีและเรื่องบริหาร จะช่วยในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ได้ถูกต้อง

Question
โอกาสในการทำงานเป็นอย่างไร?
Answer
MSMIS เป็นที่ต้องการขององค์กรใหญ่ ๆ มาก และยังทำให้คุณเป็นผู้ประกอบการได้ด้วย

ตัวอย่าง IS (แผน ข) ดังนี้ สามารถจัดทำงานได้ 3 ประเภท

ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบมีร้านค้ากับร้านค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต
2 ปัจจัยสนับสนุนการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพในองค์กรให้เหิดประสิทธิผล
3 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ-ขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบงาน Image-enabled Workflow Application กรณีศึกษา : ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญาของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5 Determinants of User Acceptance of Wikipedia
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่สาขาธนาคารและธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเปิดรับสื่อโฆษณาออนไลน์ในประเทศไทย
8 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการนำระบบจัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของ Call Center สำหรับธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย
9 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการตลาดแบบตัวแทนจำหน่าย : กรณีศึกษาประเทศไทย
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือสื่อดิจิตอลในประเทศไทย
11 อิทธิพลของทัศนคติด้านความเป้นส่วนตัวของผุ้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความไว้วางใจในเว็บไซต์
12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประมูลซื้อสินค้าผ่านเว็บประมูลออนไลน์
13 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการขายเพลงออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการในการต่ออายุการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคคลภายนอก (IT Outsource) สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการด้านการจัดการข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Management) จากแหล่งภายนอกของผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ตและร้านเกมส์ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย หรือระบบ WLMA กรณีศึกษาการประปานครหลวง
17 ปัจจัยเพิ่มผลการปฏิบัติงานด้านการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรยุคเบบี้บูมเมอร์ส
18 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการโฆษณาผ่านชุมชนเครือข่ายสังคม
19 ตัวขับและผลสืบเนื่องของการเสพติดโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
20 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำมาตรฐาน IITIL มาใช้ในองค์กรที่ให้บริการทางด้าน IT
21 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จในการเลือกใช้เครือข่ายสังคมสร้างชุมชนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา โครงการปริญญาโทและปริญญาโทภาคพิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 การสร้างความคิดใหม่ในการใช้ระบบสนับสนุนการจัดการที่มีอยู่ในองค์กรรัฐวิสาหกิจไทย
23 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับใช้งานระบบการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) สำหรับผู้ใช้บริการในประเทศไทย
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท เชฟโรเลท เซลล์ ประเทศไทย จำกัด
2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท ไทยไทโย จำกัด
3 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท เจ อินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด
4 IT Strategy : กรณีศึกษา บริษัท สายไฟฟ้าไทย - ยาซากิ จำกัด
5 INFORMATION STRATEGIC PLAN CASE STUDY : UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LTD. (THAILAND)
6 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ บริษัท เกรท เปเปอร์ บ๊อก จำกัด
7 แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท สากลกิจไพศาล จำกัด
8 แผนพัฒนากลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีของคณะบุคคลสยามคอนสตัคชั่นแอนด์ซุปเปอร์วิชั่น
9 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา หจก.วีวีอิเลคโทรนิคส์
10 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท จำกัด
11 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท เค.พี.ซี. อินโนเวชั่น จำกัด
12 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จำกัด
13 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด
14 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท พี.ซี. แคบินส์ จำกัด
15 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
16 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท อโกร เคมีคอล จำกัด
17 แผนกลยุทธ์ทางด้านระบบสารสนเทศของบริษัท ไพโอเนีย อินดัสเตรียล ครีเอทีฟ จำกัด
18 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท พี.ซี. แคบินส์ จำกัด
19 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
20 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท อโกร เคมีคอล จำกัด
21 แผนกลยุทธ์ทางด้านระบบสารสนเทศของบริษัท ไพโอเนีย อินดัสเตรียล ครีเอทีฟ จำกัด
22 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท ฟาร์มกุ้งไทย จำกัด
23 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
24 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท พงศ์พารา โพลิเมอร์ จำกัด
25 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท เอเอเอ กรดซิตริก จำกัด
26 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ร้านวัสดุก่อสร้าง บริษัท แมนสุขภัณฑ์ (1999) จำกัด
27 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
28 การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านสารสนเทศ สำหรับบริษัทผู้ให้บริการประมวลผลระบบชำระเงินระหว่างธนาคาร
29 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
30 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
31 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท ยูนิคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
32 การวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน IT ให้กับบริษัทผลิตเครื่องจักรกลและระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
33 แผนกลยุทธ์ทางด้านระบบสารสนเทศ บริษัท แพรคติก้า จำกัด
34 แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 การพัฒนาระบบการจัดการบัญชีธนาคารสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ที่ไม่มีการจัดเก็บสินค้า
2 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ตลาดออนไลน์สำหรับผู้หญิง
3 Website เพื่อสนับสนุนการขายชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรจำพวกยาง "Rubber Seal"
4 เว็บไซต์ร้านค้าเรือจำลองออนไลน์
5 ระบบการบันทึกการลงทะเบียนของนักศึกษาโครงการ MSMIS
6 โครงการพัฒนาเวปไซต์เชือกมะนิลา (Manila Rope Website)
7 โครงการทางธุรกิจ ประเภทระบบงาน ระบบงานเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนงานคอมพิวเตอร์มูลนธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
8 ระบบพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอสแอนด์ยูเทเบิลแวร์ จำกัด
9 แผนระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา เอสเคจี แลนด์ จำกัด
10 ระบบสนับสนุนการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง (Web-Based Sale and Inventory Support System for hard ware shop)
11 ระบบสนุบสนุนการดำเนินงานธุรกิจการขนส่งมวลชนผ่านทาง Web - based (Web-based Transportation Operation System)
12 โครงการพัฒนา Website สำหรับตลาดซื้อขายอะไหล่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
13 ระบบจัดการงานขายแบบครบวงจร บริษัท ธนาบุตร จำกัด
14 ระบบ Unit Test Management on Web
15 โครงการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
16 ระบบจัดจำหน่ายของขวัญผ่านทางเว็บ
17 ระบบจัดจำหน่ายหนังสือผ่านทางเวบไซต์
18 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิคสินค้าหัตถกรรมเชียงใหม่
19 ระบบสืบค้นวิทยากรโครงการ MSMIS (Instructor tracking system)
20 พัฒนาระบบควบคุมการซื้อขายขยะ Recycle
21 ระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของบริษัทพาวเวอร์โปรสเปคจำกัด
22 พัฒนาระบบ เว็บ Shopping Social Network ของคนไทย
23 ระบบรับเหมาพัฒนาเว็บไซต์ บริษัท เกลอเน็ต จำกัด
24 Employee Self Service System (ESS) บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)
25 ระบบบริหารงาน บริษัท เต๊กเฮง สตีล
26 ระบบบริการลูกค้าโรงพยาบาลสัตว์เอกชัย
27 พัฒนาระบบ Service Desk System สำหรับ CS