FAQ คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน (FAQ)

คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร

Question
วิชาเฉพาะตอนสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกับอะไร?
Answer
ถาม Profile คุณ เป้าหมายคุณ แรงจูงใจการเรียนต่อ ทำไมคุณถึงสนใจหลักสูตรนี้

Question
วิชาสอบเฉพาะของภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ที่ต้องสอบเพื่อคัดเลือก คืออะไร เป็นข้อเขียนเกี่ยวกับ IT หรือปฏิบัติ?
Answer
ใช้การสอบสัมภาษณ์เพื่อดูพื้นความรู้

Question
คะแนนสอบ SMART-II และ TU-GET ต้องมีผลคะแนนเท่าไร จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์?
Answer
ผลสอบ SMART-II ผลคะแนนต้องไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และ ผลสอบ TU-GET ต้องไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน

Question
การพิจารณาการรับเข้าไม่ทราบว่าเกรดเฉลี่ยตอนปริญญาตรีมีส่วนไหม?
Answer
ไม่มี  ทางโครงการฯ ใช้ผลสอบ SMART-II และ TU-GET เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

Question
อยากเรียน MSMIS แต่ยังไม่มีผลสอบ SMART-II และ TU-GET ทำอย่างไรดี?
Answer
SMART-II สามารถสมัครสอบได้ตามกำหนดการที่ทางศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ ประกาศไว้ใน http://smart.tbs.tu.ac.th กรณี สมัครสอบ SMART-II ในเว็บไซต์ไม่ทัน สามารถ walk in เข้าไปสมัครสอบที่สนามสอบได้เลย แต่จะเสียค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

TU-GET หากสมัครสอบในเว็บไซต์ไม่ทัน ต้องรอสมัครสอบในรอบถัดไปซึ่งมีเปิดสอบทุกเดือน โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการสอบได้ที่ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt

Question
เรียน MSMIS ต้องมีพื้นฐานทางด้านไอทีมากน้อยแค่ไหน?
Answer
คุณสมบัติของผู้สมัคร คลิก

Question
ถ้าไม่ได้จบ ป.ตรีด้านบริหาร หรือ สารสนเทศมาสามารถเข้าศึกษาต่อได้ไหม?
Answer
ได้ คุณสมบัติของผู้สมัคร คลิก

คำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน

Question
วิชาทางด้าน IT ถ้าเทียบระหว่าง ป.ตรี กับ ป.โท จะแตกต่างกันหรือเปล่า?
Answer
ต่าง การเรียนการสอนที่นี่ จะเน้นการประยุกต์ใช้จริงกับองค์กรธุรกิจด้วย โดยวิธีการมีตั้งแต่การทำกรณีศึกษา และการทำโครงงานจริงกับองค์กรธุรกิจจริง

Question
MSMIS THAMMASAT มีอะไรที่แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ?
Answer
หลักสูตรนี้ไม่ได้มุ่งแต่เฉพาะองค์ความรู้ด้านเทคนิคในศาสตร์ของ IT แล้วก็ไม่ได้เน้นเฉพาะองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการบริหารเท่านั้น แต่ได้ผสมผสานแก่นของทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ที่จบหลักสูตรเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่รู้จริงทั้งการบริหารและการประยุกต์ใช้ IT ที่สามารถสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กรและสร้างข้อมูลที่ทำให้รู้จักธุรกิจและคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างรอบด้าน เพื่อใช้สำหรับตัดสินใจกำหนดทิศทางและวางกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพราะความแม่นยำในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร เป็นหัวใจสำคัญของการนำพาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในภายหน้า

Question
MSMIS เป็นหลักสูตรพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ?
Answer
เรียนนอกเวลาราชการ

Question
สาขาวิชา MIS ต่างจากสาขา Information technology ที่เปิดในหลาย ๆ สถาบันที่เปิดมากมายอย่างไร?
Answer
หลักสูตร MIS นอกจากองค์ความรู้ด้าน IT แล้ว จะมีองค์ความรู้ด้านการบริหารด้วย องค์ความรู้ด้าน IT จะไม่เน้นในเชิงลึกด้านเทคนิค แต่จะเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ MSMIS ของที่นี่ นอกจากจะมีแก่นความรู้ของทั้งสองศาสตร์ (ด้าน IT และ บริหาร) เหมือน MIS โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว หลักสูตรที่นี่ยังเน้น การให้รู้จริงทั้งในเรื่อง IT และการบริหาร โดยกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ในวิชาต่าง ๆ จะให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติกับการทำงานจริงได้ในทันที จากการทำโครงงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาที่มีประสบการร์การทำงานในด้านนั้นจริง ๆ

Question
MSMIS เรียนวันอะไรบ้าง?
Answer
เรียน อังคาร กับ พฤหัส เวลา 18.00-21.00 น. และ อาทิตย์ 09.00-16.00 น. กรณี TU-GET ได้คะแนนไม่ถึง 550 ต้องเรียนภาษาอังกฤษในวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

Question
MSMIS มีแบบสอนแค่เสาร์ อาทิตย์ไหม?
Answer
ไม่มี

Question
รบกวนยกตัวอย่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) และ ตัวอย่าง IS (แผน ข)?
Answer
ตัวอย่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) ดังนี้
1. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการวางแผนทรัพยากรธุรกิจเดินเรือ
2. การสร้างความผูกพันทางการเงิน : กรณีศึกษาของ Internet banking และ Mobile banking
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ Implement ระบบ ERP สำหรับ SME ในประเทศไทย
4. E-Auction กับธุรกิจการส่งข้าวของไทย
5. การสร้างความภักดีของลูกค้าผ่านทางความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
6. คุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาจากผู้ให้ผู้บริการอินเตอร์เน็ตไทย
7. ความภักดีในการสั่งซื้อสมุนไพรไทยออนไลน์
8. การบริหารจัดการเครือข่ายสังคมเพื่อแบ่งปันความรู้ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

  • หรือสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

Question
เนื้อหาหลักสูตร เป็นอย่างไร?
Answer
จะสอนให้มีความรู้ด้าน IT และเด่นในเรื่องการบริหารสมัยใหม่

Question
MSMIS เรียนที่ท่าพระจันทร์ หรือรังสิต?
Answer
เรียนที่ท่าพระจันทร์

Question
มีการสอบย่อย, ทำรายงาน, ต่อภาคการศึกษาของแต่ละวิชาหรือไม่?
Answer
จะมีทั้งการสอบย่อย ทำรายงานกลุ่ม และเดี่ยว

Question
MSMIS เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยได้ไหม?
Answer
ได้

Question
ในช่วง 1 ปี จะมีการสอบเข้าช่วงไหนบ้าง?
Answer
เปิดรับสมัครปีละครั้ง ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน (ทวิภาค)

Question
รายละเอียดการทำวิทยานิพนธ์ คร่าว ๆ / ขั้นตอน?
Answer
1. จัดทำข้อเสนอวิทยานิพนธ์
2. สอบเค้าโครงวิทยานิพน์
3. สอบวิทยานิพนธ์
4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

Question
หลักสูตรนี้ต่างกับ MBA (MIS) อย่างไร?
Answer
MIS เน้นเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร

Question
การลงทะเบียนเป็นไปตามคอร์ส (fix รายวิชา) ที่ทางโครงการฯ กำหนดหรือไม่?
Answer
เป็นไปตามแผนการศึกษาที่โครงการกำหนด

Question
วิชาในหลักสูตร MSMIS มีวิชาที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่?
Answer
ในคาบเรียนปกติ ไม่มีวิชาใดเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้น บางครั้งที่มี professor จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบริษัทที่มีชื่อเสียงมาเมืองไทย ทางโครงการฯ จะจัดเป็นการบรรยายพิเศษตามโอกาส เพื่อให้นักศึกษาของโครงการได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบุคคลเหล่านั้น

Question
MSMIS มีพานักศึกษาไปดูงานต่างประเทศไหม?
Answer
ในหลักสูตร ปี 2567 (ฉบับปรับปรุง) มีการพานักศึกษาไปดูงานในประเทศ

Question
กรณีทำบัตรนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ทำเป็นบัตรของธนาคารกรุงเทพ  หากมีบัญชีของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ได้ไหม?
Answer
ไม่ได้

Question
จะทำบัตรจอดรถเพื่อนำรถเข้ามหาวิทยาลัย ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
Answer
กรณีรถเป็นชื่อนักศึกษาเอง ให้เตรียมสำเนาคู่มือจดทะเบียนของรถ พร้อมกรอกแบบฟอร์ม  แล้วนำมายื่นที่โครงการฯ กรณี รถไม่ได้เป็นชื่อของนักศึกษา ให้เตรียม สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ และหนังสือยินยอมจากเจ้าของรถให้นักศึกษานำรถเข้ามาที่มหาวิทยาลัย อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมกรอกเอกสารแล้วนำมายื่นที่โครงการฯ ตามช่วงเวลาที่โครงการฯ กำหนด

Question
ไม่เรียนตามแผนการเรียนที่ทางโครงการฯ กำหนดไว้ได้หรือไม่?
Answer
ได้ (แล้วแต่หลักสูตร) แต่นักศึกษาอาจจบไม่ตรงตามกำหนดที่ทางโครงการฯ กำหนดไว้

Question
ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ แต่อยากเรียนวิชาเลือกด้วย  เรียนได้หรือไม่?
Answer
เรียนได้ แต่จะนำเกรดมาคิดหน่วยกิตด้วย

Question
การค้นคว้าอิสระของโครงการฯ มีกี่ประเภท และแตกต่างกันอย่างไร?
Answer
มี 3 ประเภท ประกอบด้วย
1. งานวิจัย
2. งานพัฒนา/จัดหาระบบสารสนเทศ
3. งานพัฒนาแผนกลยุทธ์และระบบสารสนเทศ

การค้นคว้าอิสระทั้ง 3 ประเภท แตกต่างกันดังนี้
1. งานวิจัย นักศึกษาสามารถทำงานสืบเนื่องจากข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้ฝึกทำในชั้นเรียนวิชาวิธีวิจัยมาแล้ว หรือจะทำข้อเสนอโครงการวิจัยขึ้นมาใหม่ก็ได้ งานวิจัยที่นักศึกษานำเสนออาจมีลักษณะโครงงานเช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์แต่ลดขอบเขตของการวิจัยลง
2. งานพัฒนา/จัดหาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อยๆ อีก 3 ประเภท คือ
แบบ ก. สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยเป็นการสร้างซอฟต์แวร์สำหรับใช้กับระบบสารสนเทศขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
แบบ ข. สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยเป็นการสร้างซอฟต์แวร์ สำหรับใช้กับระบบสารสนเทศที่ไม่ได้รองรับการทำงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นระบบที่ใช้เพื่อสร้างเป็นธุรกิจใหม่
แบบ ค. คัดเลือกและนำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปปรับใช้ให้เกิดผล
3. แผนกลยุทธ์ดิจิทัล ศึกษาวิเคราะห์ธุรกิจ และสภาพแวดล้อมขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพื่อทำการวิเคราะห์ลักษณะและกลยุทธ์องค์กร และเสนอแนะแผนกลยุทธ์ดิจิทัล ที่สนับสนุนแผนกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ความสำเร็จ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ ประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของระบบที่นำเสนอทั้งด้านระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน

Question
แจ้งจบไม่ทันกำหนดที่สำนักทะเบียนกำหนดไว้ ทำอย่างไรดี?
Answer
ให้ทำเรื่องแจ้งจบล่าช้าได้

Question
ลืม user name และ pass word เข้าระบบของสำนักทะเบียน ต้องติดต่อใคร?
Answer
ติดต่อที่ สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4) โทร. 02-613-3405

Question
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ต้องมาครบทุกครั้งหรือไม่?
Answer
ควรมาให้ครบทุกครั้ง  แต่หากมีเหตุจำเป็นจริง ๆ  ให้ขออนุญาตเป็นกรณีไป แต่หากขาดซ้อมใหญ่ จะหมดสิทธิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปโดยทันที

Question
หากไม่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  จะสามารถรับใบปริญญาบัตรได้อย่างไร?
Answer
สำหรับมหาบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับปริญญา สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มธ. ท่าพระจันทร์ หลังจากวันพระราชพิธี 2 สัปดาห์ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-613-3718 กรณีมารับด้วยตนเองไม่ได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมายื่น เพื่อขอรับปริญญาบัตรแทนได้  หากเกินกำหนดที่ทางสำนักทะเบียนนักศึกษากำหนดแล้วยังไม่มารับ  สามารถติอต่อรับได้ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. รังสิต

คำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

Question
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร MSMIS ประมาณเท่าไร และค่าใช้จ่ายต่อเทอมประมาณเท่าไร?
Answer
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร MSMIS อยู่ที่ 255,720 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

Question
จ่ายค่าเทอมไม่ทันทำอย่างไรดี?
Answer
ให้ทำการชำระโดยปกติ การชำระล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับวันละ 100 บาท โดยไม่นับวันหยุดราชการและวันหยุดนัขตฤกษ์

คำถามเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในด้าน MSMIS

Question
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหลังจากจบอย่างไร?
Answer
การที่รู้ทั้งเรื่องเทคโนโลยีและเรื่องบริหาร จะช่วยในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ได้ถูกต้อง

Question
โอกาสในการทำงานเป็นอย่างไร?
Answer
MSMIS เป็นที่ต้องการขององค์กรใหญ่ ๆ มาก และยังทำให้คุณเป็นผู้ประกอบการได้ด้วย