Course Regulation

course-regulation-msmis

ข้อกำหนดหลักสูตร (Course Regulation)

หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้

graduate

1. แผน ก แบบ ก 2: แผนจัดทำวิทยานิพนธ์

graduation

2. แผน ข: แผนการศึกษาลักษณะวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์

แผน ก แบบ ก 2: แผนจัดทำวิทยานิพนธ์

 • นักศึกษาจะจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • นักศึกษาสามารถทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
 • หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรของโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

แผน ข: แผนการศึกษาลักษณะวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์

 • นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระได้เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าอิสระด้วยตนเองและทำรายงานเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
 • หลังจากจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรของโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบการค้นคว้าอิสระ
 • นักศึกษาจะสามารถจดทะเบียนการค้นคว้าอิสระ 1 พร้อมกับ การค้นคว้าอิสระ 2 ได้ เมื่อผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระ 1 มาแล้ว โดยได้รับผลการประเมินมีความก้าวหน้า (SP) ระดับ 2 หน่วยกิต และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้จดทะเบียนได้
 • อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การดำเนินการทำการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

MSMIS Thammasat คือคำตอบของหลักสูตรยุคใหม่ ที่แท้จริง

 

โครงสร้างหลักสูตรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งมีคุณภาพเข้มข้น ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ด้านสารสนเทศอย่างครบถ้วน

ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา แบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้

ผลการศึกษารายวิชาที่มีค่าระดับและนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย และค่าระดับดังนี้

ระดับ ค่าระดับ
A 4.00
A- 3.67
B+ 3.33
B 3.00
B- 2.67
C+ 2.33
C 2.00
D 1.00
F 0.00

ผลการศึกษาที่ไม่มีค่าระดับและไม่นํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย มีอักษรและความหมาย ดังนี้

อักษร ความหมายภาษาไทย ความหมายภาษาอังกฤษ
P ผ่าน Pass
N ไม่ผ่าน Not Pass
S ใช้ได้ Satisfactory
U ใช้ไม่ได้ Unsatisfactory
ACC ได้รับยกเว้นรายวิชาโดยผ่านการทดสอบเทียบความรู้
หรือใช้ผลการสอบในรายวิชาที่นับหน่วยกิต
หรือได้รับการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
Accreditation
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ Incomplete
W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ Withdraw
AUD การศึกษาโดยไม่วัดผลการศึกษา Audit

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะเสนอชื่อนักศึกษาขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้ตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ครบถ้วนแล้วคือ

แผน ก แบบ ก 2

 1. ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 3. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน
 4. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
 6. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
 7. นำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
 8. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด
 9. ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว

แผน ข

 1. ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 3. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน
 4. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้
 6. ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ โดยสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
 7. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
 8. นำส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามเข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
 9. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ที่คณะพาณิชย์ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด
 10. ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว