Regulations

กฏระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

โปรแกรมพิเศษ (Special Programs) เป็นโครงการนักศึกษาภาคสมทบ ปริญญาโทสาขาวิชา MIS โดยเป็นนักศึกษาทีสนใจศึกษาในวิชาที่เปิดในภาคปีการศึกษานั้น ๆ เฉพาะด้านที่สนใจ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีโดยไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยฯ รับรอง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 3. ในกรณีที่วิชาที่ศึกษา มีวิชาบังคับก่อน ผู้เข้าศึกษาต้องมีความรู้ในวิชาบังคับก่อนของวิชานั้นๆ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

 1. ประวัติโดยสังเขป (Resume) เช่น ตำแหน่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน และเหตุผลการเข้าศึกษา/ประโยชน์ที่คาดหวังจากการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
 2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 3. จดหมายรับรองการทำงาน
 4. หลักฐานการอบรม หลักหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีความรู้ในวิชาบังคับก่อนของวิชาที่ต้องการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

 1. ประวัติโดยสังเขป (Resume) เช่น ตำแหน่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน และเหตุผลการเข้าศึกษา/ประโยชน์ที่คาดหวังจากการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
 2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 3. จดหมายรับรองการทำงาน
 4. หลักฐานการอบรม หลักหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีความรู้ในวิชาบังคับก่อนของวิชาที่ต้องการศึกษา

การประเมินผล

ผู้ที่จะได้รับใบประาศนียบัตร ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินผล

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนเมษายน (ภายใน 15 เมษายน)
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนสิงหาคม (ภายใน 15 สิงหาคม)
 • ภาคฤดูร้อน เดือนธันวาคม (ภายใน 15 ธันวาคม)