Tuition Fees-2562

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคน ตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคนตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) รุ่น 14 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน Precourse ปี 1 ภาค 1 ปี 1 ภาค 2 ปี 1 ภาคฤดูร้อน ปี 2 ภาค 1 ปี 2 ภาค 2
1. ค่าหน่วยกิต 14,400
(3 วิชา @ 1.5 หน่วย x 3,200 บาท)
28,800
(3 วิชา @ 3 หน่วย x 3,200 บาท)
28,800
(3 วิชา @ 3 หน่วย x 3,200 บาท)
19,200
(2 วิชา @ 3 หน่วย x 3,200 บาท)
28,800
(3 วิชา @ 3 หน่วย x 3,200 บาท)
28,800
(3 วิชา @ 3 หน่วย x 3,200 บาท)
2. ค่าวิชาภาษาอังกฤษ - 4,500
(TU 005 @ 3 หน่วย x 1,500 บาท)
4,500
(TU 006 @ 3 หน่วย x 1,500 บาท)
- - -
3. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา - 1,000 - - - -
4. ค่าบำรุงห้องสมุด ปีการศึกษาละ - 4,000 - - 4,000 -
5. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ - 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคละ - 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000
7. การใช้บริการเครือข่าย ปีการศึกษาละ - 1,600 - - 1,600 -
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ - 110 - - 110 -
รวม (บาท) 14,400 60,510 53,800 39,700 55,010 49,300
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรต่อคน : 272,720 บาท

**หมายเหตุ: ราคานี้รวมค่าพานักศึกษาดูงานในประเทศแล้ว

ค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน Precourse ปี 1 ภาค 1 ปี 1 ภาค 2 ปี 1 ภาค 3 ปี 2 ภาค 1 ปี 2 ภาค 2
1. ค่าหน่วยกิต 14,400 (3 วิชา @ 1.5 หน่วย x 3,200 บาท) 28,800 (3 วิชา @ 3 หน่วย x 3,200 บาท) 28,800 (3 วิชา @ 3 หน่วย x 3,200 บาท) 28,800 (3 วิชา @ 3 หน่วย x 3,200 บาท) 28,800 (3 วิชา @ 3 หน่วย x 3,200 บาท) 28,800 (3 วิชา @ 3 หน่วย x 3,200 บาท)
2.ค่าวิชาภาษาอังกฤษ - 4,500 (TU 005 @ 3 หน่วย x 1,500 บาท) 4,500 (TU 006 @ 3 หน่วย x 1,500 บาท) -
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา - 1,000 -
3. ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคละ - 4,000 0 0 4,000 0
4. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ - 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
5. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคละ - 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000
6. การใช้บริการเครือข่าย ภาคละ - 1,600 0 0 1,600 0
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ - 110 - - 110 -
รวม (บาท) 14,400 60,510 53,800 49,300 55,010 49,300
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรต่อคน : 282,320 บาท
โครงการ MSMIS เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)
รุ่นที่ 14 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562