Schedule for IS/THESIS Exam MSMIS THAMMASAT

กำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] ภาค 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

วิทยานิพนธ์

infoicon การศึกษาไดนามิกของเกมและคุณลักษณะของชุมชนบนเมตาเวิร์ส ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและความจงรักภักดีต่อแบรนด์
[THE STUDY OF GAME DYNAMICS AND COMMUNITY CHARACTERISTIC IN THE METAVERSE AFFECTING ON BRAND ENGAGEMENT AND BRAND LOYALTY]

นักศึกษา: สุดาลักษณ์ สังกรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 936 4799 7893)

การค้นคว้าอิสระ 1

infoicon ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการยอมรับหุ่นยนต์เพื่อนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ: การประยุกต์แบบจำลองการนำระบบการแสวงหาผลประโยชน์ด้านความเพลิดเพลิน
[FACTORS AFFECTING INTENTION TO ADOPT COMPANION ROBOTS FOR ELDERLY CAREGIVERS: APPLICATION OF HEDONIC-MOTIVATION SYSTEM ADOPTION MODEL]

นักศึกษา: ณัชชารีย์ ฐิติสกุลวิทย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 936 4799 7893)

infoicon อิทธิพลของคุณลักษณะของลูกค้า ผู้ให้บริการ และประโยขน์ที่ได้รับ ต่อความเชื่อมั่นในหุ่นยนต์ที่ปรึกษาเพื่อการลงทุน
[THE INFLUENCE OF CHARACTERISTICS OF CUSTOMERS, VENDORS AND BENEFITS ON TRUST IN ROBO-ADVISORS]

นักศึกษา: วสันต์ เฮงเกียรติศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 936 4799 7893)

infoicon อิทธิพลของคุณลักษณะบล็อกเชนต่อความไว้วางใจ และคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง: กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์
[INFLUENCE OF BLOCKCHAIN FEATURES ON TRUST AND SERVICE QUALITY WHICH AFFECTS THE INTENTION TO USE CONTINUOUSLY: A CASE STUDY OF COMMERCIAL BANKS]

นักศึกษา: บุญญาภรณ์ วิชัยกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 936 4799 7893)

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

การค้นคว้าอิสระ 1

infoicon แผนกลยุทธ์ดิจิทัล บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด
[DIGITAL STRATEGIC PLAN, TIME CONSULTING CO., LTD]

นักศึกษา: เกวลี จันทร์ประเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร

เวลา 17.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 928 5818 2840)

infoicon แผนพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัล บริษัท โมบายอินโนเวชัน จำกัด
[DIGITAL STRATEGIC PLAN, MOBILE INNOVATION CO., LTD.]

นักศึกษา: กตัญญู สถิตย์ถวิลวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร

เวลา 17.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 928 5818 2840)

infoicon ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ประเภทวิศวกรรมสังคม
[-]

นักศึกษา: พิชญ์สินี โกศลานันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม

เวลา 17.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 928 5818 2840)

infoicon การประเมินคุณภาพเว็บที่ใช้ในการซื้ออะไหล่รถยนต์สำหรับผู้ประกอบการ
[EVALUATING THE QUALITY OF WEB QUALITY USED TO BUYING AUTO PARTS FOR ENTREPRENEURS]

นักศึกษา: เขมณัฎฐ์ โรหิตเสถียร
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม

เวลา 17.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 928 5818 2840)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

วิทยานิพนธ์  [breakout room: ศ.ดร.ศิริลักษณ์]

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเปลี่ยนไปใช้บริการซื้อตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย
[-]

นักศึกษา: วรนนท์ ชนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

การค้นคว้าอิสระ 1  [breakout room: ศ.ดร.ศิริลักษณ์]

infoicon คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
[THE EFFECT OF E-SERVICE QUALITY OF CAR RENTAL VIA ONLINE PLATFORM ON CUSTOMER SATISFACTION]

นักศึกษา: ชลันธร สุขสถาน
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

infoicon การศึกษาความตั้งใจที่จะใช้แพลตฟอร์มไทยแลนด์โพสมาร์ท
[A STUDY OF INTENTION TO USE THAILANDPOSTMART PLATFORM]

นักศึกษา: พิตินันทน์ สุภคมน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ำ ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อก
[-]

นักศึกษา: ณิชาภัทร กิ่งใบสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

infoicon การยอมรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันเอ็มโฟลว์ไทย
[-]

นักศึกษา: กีรติ ไชยกาล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

infoicon ความพึงพอใจในการซื้อกองทุนรวมผ่านโมบายแบงก์กิ้งอย่างต่อเนื่อง
[SATISFACTION IN PURCHASE MUTUAL FUND VIA MOBILE BANKING CONTINUOUSLY]

นักศึกษา: จิรเมธ เชาว์เลขา
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 13.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านอีมาร์เก็ตเพลส
[-]

นักศึกษา: ภาณุชัย สวัสดิ์เรียวกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 13.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

infoicon แรงจูงใจทางนวัตกรรมผู้บริโภคและการรับรู้คุณค่าในการใช้หุ่นยนต์บริการในร้านอาหาร
[CONSUMER MOTIVATIONS AND PERCEIVED VALUE OF ROBOT]

นักศึกษา: คณิติน เดชาพิทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 13.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

infoicon ความพึงพอใจในการใช้บริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันอีโวลท์
[-]

นักศึกษา: จิตราภา อาริยวิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 13.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

infoicon ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตัง
[-]

นักศึกษา: สราวุธ ปานรงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 13.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

วิทยานิพนธ์  [breakout room: รศ.ดร.ปิเตอร์]

infoicon การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาความรู้สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทย
[USING DIGITAL TECHNOLOGY TO IMPROVE DIGITAL LITERACY FOR OLDER ADULTS IN RURAL AREAS IN THAILAND]

นักศึกษา: รติชา อยู่เจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

infoicon การส่งต่อข่าวปลอมด้านสุขภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
[HEALTH-RELATED MISINFORMATION SHARING ON SOCIAL MEDIA IN THAILAND: A CASE STUDY DURING THE COVID-19 PANDEMIC]

นักศึกษา: วิจิตรา คงเคารพธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

เวลา 10.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

การค้นคว้าอิสระ 1 [breakout room: รศ.ดร.ปิเตอร์]

infoicon ความเชื่อถือและการตอบรับต่อการใช้อินฟลูเอนเซอร์เสมือนของผู้รับชม
[-]

นักศึกษา: ปรมา ยาหอม
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

เวลา 11.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 926 2345 7799)

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

การค้นคว้าอิสระ 1  [breakout room: Research]

infoicon การรับรู้ความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนตัวจากการใช้โมบายแอปพลิเคชันบนสื่อสังคมออนไลน์
[THE SECURITY PERCEPTION OF DATA PRIVACY FROM USE OF MOBILE APPLICATION ON SOCIAL MEDIA]

นักศึกษา: อเนก อภิวันทนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 9455 9851)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานด้วยซอฟต์แวร์หุ่นยนต์กระบวนการอัตโนมัติ: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิต
[FACTORS INFLUENCING WORK EFFICIENCY OF SOFTWARE ROBOTIC PROCESS AUTOMATION(RPA): A CASE STUDY OF THE MANUFACTURING INDUSTRY]

นักศึกษา: ภาวนา คุ้มวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 9455 9851)

infoicon การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบจัดการงานบริการสารสนเทศ
[-]

นักศึกษา: สมนึก หงส์เจริญกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 9455 9851)

infoicon การเปรียบเทียบการตระหนักรู้ถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ระหว่าง เจเนอเรชัน วาย และเจเนอเรชัน แซด
[-]

นักศึกษา: รัญญ์สิรินทร์ เจียมทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 9455 9851)

infoicon การเข้าใช้งานอินเตอร์แอคทีฟ มีเดียของนักท่องเที่ยวสำหรับงานอีเวนท์ในประเทศไทยภายหลังสถานการณ์โควิด
[-]

นักศึกษา: อารุต ลิ้มทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 9455 9851)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความกังวลของความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ตโฮม
[-]

นักศึกษา: ธัชวรัตน์ วรสิทธิ์ตานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 9455 9851)

infoicon อิทธิพลที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรเพื่อดูแลผู้สูงอายุจากระยะไกล (remotely) ของผู้ดูแลที่อยู่คนละพื้นที่กับผู้สูงอายุ
[-]

นักศึกษา: ณัฎฐา ศิริธนไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 9455 9851)

infoiconปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการแพลตฟอร์มลงลายมือชื่อดิจิทัลในการจัดทำสัญญาของกลุ่มบุคคลทั่วไป
[-]

นักศึกษา: พัชรภรณ์ จิตตะคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 9455 9851)

การค้นคว้าอิสระ 1  [breakout room: Dev]

infoicon การพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
[WE SAVING]

นักศึกษา: ปิยวรรณ แซ่ลิ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 9455 9851)

infoicon ระบบบันทึกและติดตามงานประเมินราคาสินเชื่อโครงการ
[PROJECT APPRAISAL MONITORING]

นักศึกษา: อังกูร เสรีกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 9455 9851)

infoicon การพัฒนาระบบสวัสดิการของพนักงานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
[-]

นักศึกษา: หนึ่งฤทัย พวงแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 9455 9851)

infoicon ระบบติดตามข้อร้องเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
[-]

นักศึกษา: วิภาวดี นุชถาวร
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 9455 9851)

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

การค้นคว้าอิสระ 1

infoicon การตรวจจับความผิดปกติเพื่อใช้ตรวจสอบระบบ
[ANOMALY DETECTION FOR MONITORING SYSTEM]

นักศึกษา: สุทธาทิพย์ อยู่มณี
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 999 0638 6018)

infoicon รูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ
[EV DRIVING BEHAVIOR / PATTERN]

นักศึกษา: วรวิช อังศุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 999 0638 6018)

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

การค้นคว้าอิสระ 1

infoicon การพัฒนาระบบบันทึกและติดตามการทำงานของทีมวิศวกร
[-]

นักศึกษา: ธนกฤษ จิตติชัยเวทย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 10.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 987 5676 2301)

infoicon โมบายแอปพลิเคชันสำหรับงานจัดการทรัพย์
[-]

นักศึกษา: สุพัตรา พวงภู่
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 10.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 987 5676 2301)

infoicon แอปพลิเคชันสำหรับรับหิ้วอาหาร
[-]

นักศึกษา: พฤกษจิกา บุตรทะยัก
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 10.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 987 5676 2301)