Schedule for IS/THESIS Exam MSMIS THAMMASAT

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] ภาค 2/2565

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

การค้นคว้าอิสระ 2

infoicon การกําหนดกลยุทธ์ลีสซิ่ง ด้วยการจัดกลุ่มลูกค้าโดยการทําคลัสเตอร์แบบเคมีน กรณีศึกษา บริษัท ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
[CUSTOMER SEGMENTATION USING K-MEANS CLUSTERING ALGORITHM : A CASE STUDY OF LEASING (THAILAND) COMPANY LIMITED]

นักศึกษา: กันยพร เข็มเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 7210 2721)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

วิทยานิพนธ์

infoicon การศึกษาไดนามิกของเกมและคุณลักษณะของชุมชนบนเมตาเวิร์ส ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและความจงรักภักดีต่อแบรนด์
[THE STUDY OF GAME DYNAMICS AND COMMUNITY CHARACTERISTIC IN THE METAVERSE AFFECTING ON BRAND ENGAGEMENT AND BRAND LOYALTY]

นักศึกษา: สุดาลักษณ์ สังกรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 13.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 994 5185 4713)

การค้นคว้าอิสระ 2

infoicon ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการยอมรับหุ่นยนต์เพื่อนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ: การประยุกต์แบบจำลองการนำระบบการแสวงหาผลประโยชน์ด้านความเพลิดเพลิน
[FACTORS AFFECTING INTENTION TO ADOPT COMPANION ROBOTS FOR ELDERLY CAREGIVERS: APPLICATION OF HEDONIC-MOTIVATION SYSTEM ADOPTION MODEL]

นักศึกษา: ณัชชารีย์ ฐิติสกุลวิทย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 13.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 994 5185 4713)

infoicon อิทธิพลของคุณลักษณะของลูกค้า ผู้ให้บริการ และประโยขน์ที่ได้รับ ต่อความเชื่อมั่นในหุ่นยนต์ที่ปรึกษาเพื่อการลงทุน
[THE INFLUENCE OF CHARACTERISTICS OF CUSTOMERS, VENDORS AND BENEFITS ON TRUST IN ROBO-ADVISORS]

นักศึกษา: วสันต์ เฮงเกียรติศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 13.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 994 5185 4713)

infoicon อิทธิพลของคุณลักษณะบล็อกเชนต่อความไว้วางใจ และคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง: กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์
[INFLUENCE OF BLOCKCHAIN FEATURES ON TRUST AND SERVICE QUALITY WHICH AFFECTS THE INTENTION TO USE CONTINUOUSLY: A CASE STUDY OF COMMERCIAL BANKS]

นักศึกษา: บุญญาภรณ์ วิชัยกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 13.00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 994 5185 4713)

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

การค้นคว้าอิสระ 2

infoicon ความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักถึงความมั่นคงทางสารสนเทศกับความตั้งใจที่จะต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ประเภทวิศวกรรมสังคม
[THE RELATIONSHIP BETWEEN INFORMATION SECURITY AWARENESS AND INTENTION TO RESIST SOCIAL ENGINEERING THREATS]

นักศึกษา: พิชญ์สินี โกศลานันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 994 3421 7106)

infoicon การประเมินคุณภาพเว็บไซต์สำหรับการซื้ออะไหล่รถยนต์: การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความสำคัญ – ผลการปฏิบัติ (IPA)
[EVALUATING THE QUALITY OF WEB QUALITY USED FOR PURCHASING AUTO PART: AN IMPLICATION OF IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)]

นักศึกษา: เขมณัฎฐ์ โรหิตเสถียร
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม

เวลา 10:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 994 3421 7106)

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566

การค้นคว้าอิสระ 2

infoicon ความพึงพอใจในการซื้อกองทุนรวมผ่านโมบายแบงก์กิ้งอย่างต่อเนื่อง
[SATISFACTION IN PURCHASE MUTUAL FUND VIA MOBILE BANKING CONTINUOUSLY]

นักศึกษา: จิรเมธ เชาว์เลขา
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 4525 0125)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าซ้ำผ่านอีมาร์เก็ตเพลส
[FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTION VIA E-MARKETPLACE]

นักศึกษา: ภาณุชัย สวัสดิ์เรียวกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 4525 0125)

infoicon การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อหุ่นยนต์บริการเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
[TECHNOLOGY ADOPTION AND CONSUMER SATISFACTION OF SERVICE ROBOT IN RESTAURANTS IN BANGKOK METROPOLITAN REGION ]

นักศึกษา: คณิติน เดชาพิทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 4525 0125)

infoicon ความตั้งใจในการใช้บริการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันอีโวลท์อย่างต่อเนื่อง
[-]

นักศึกษา: จิตราภา อาริยวิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 4525 0125)

infoicon ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่อง
[-]

นักศึกษา: สราวุธ ปานรงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 4525 0125)

infoicon ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่อง
[FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO CONTINUANCE USAGE OF FACEBOOK APPLICATION]

นักศึกษา: อเนก อภิวันทนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 13:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 4525 0125)

infoicon ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบจัดการงานบริการสารสนเทศ
[THE INFLUENTIAL FACTORS OF THE INTENTION TO USE TOWARDS IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEM]

นักศึกษา: สมนึก หงส์เจริญกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 13:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 4525 0125)

infoicon ผลของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและความปลอดภัยทางข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮม
[THE RESULTS OF THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR AND THE INFORMATION SECURITY INFLUENCE ON THE BEHAVIOR OF USING SMART HOME DEVICES]

นักศึกษา: ธัชวรัตน์ วรสิทธิ์ตานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 13:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 959 4525 0125)

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

การค้นคว้าอิสระ 2

infoicon คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์ผ่านเว็บไซต์
[THE EFFECT OF E-SERVICE QUALITY OF CAR RENTAL VIA WEBSITE ON CUSTOMER SATISFACTION]

นักศึกษา: ชลันธร สุขสถาน
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

infoicon การศึกษาความตั้งใจที่จะใช้แพลตฟอร์มไทยแลนด์โพสมาร์ท
[A STUDY OF INTENTION TO USE THAILANDPOSTMART PLATFORM]

นักศึกษา: พิตินันทน์ สุภคมน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ำ ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อก
[THE INFLUENCING OF FACTORS REPURCHASING ON TIKTOK APPLICATION]

นักศึกษา: ณิชาภัทร กิ่งใบสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

infoicon การยอมรับระบบชำระค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันเอ็มโฟลว์ไทย
[ADOPTION OF THE MULTI-LANE FREE FLOW TOLL PAYMENT SYSTEM VIA MFLOWTHAI APPLICATION]

นักศึกษา: กีรติ ไชยกาล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

infoicon ความเชื่อถือและการตอบรับต่อการใช้อินฟลูเอนเซอร์เสมือนของผู้บริโภค
[-]

นักศึกษา: ปรมา ยาหอม
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ รักธรรม

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

infoicon การพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
[WE SAVING]

นักศึกษา: ปิยวรรณ แซ่ลิ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

infoicon ระบบบันทึกและติดตามงานประเมินราคาสินเชื่อโครงการ
[PROJECT APPRAISAL MONITORING]

นักศึกษา: อังกูร เสรีกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 10:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

infoicon การพัฒนาระบบสวัสดิการของพนักงานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
[MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT FOR EMPLOYEE WELFARE]

นักศึกษา: หนึ่งฤทัย พวงแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 11:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

infoicon ระบบติดตามข้อร้องเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
[-]

นักศึกษา: วิภาวดี นุชถาวร
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 12:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

infoicon อิทธิพลของการรีวิวต่อความเชื่อมั่นและความตั้งใจจองที่พักบนระบบจองที่พักออนไลน์
[THE INFLUENCE OF ONLINE REVIEW TO TRUST AND INTENTION TO USE ONLINE TRAVEL AGENCY (OTA)]

นักศึกษา: สุทธาทิพย์ อยู่มณี
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 13:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

infoicon การวิเคราะห์ศึกษาทัศนคติของผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในมุมมองของทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม
[AN ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF ELECTRIC VEHICLE USERS: USING DIFFUSION OF INNOVATION THEORY]

นักศึกษา: วรวิช อังศุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 13:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

infoicon การพัฒนาระบบช่วยเหลือและติดตามการทำงานของทีมวิศวกร
[-]

นักศึกษา: ธนกฤษ จิตติชัยเวทย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 17:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

infoicon แอปพลิเคชันสำหรับรับหิ้วอาหาร
[PICK-UP FOOD APPLICATION]

นักศึกษา: พฤกษจิกา บุตรทะยัก
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วินัย นาดี

เวลา 18:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 972 4193 4386)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

การค้นคว้าอิสระ 2

infoicon แผนกลยุทธ์ดิจิทัล บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด
[DIGITAL STRATEGIC PLAN, TIME CONSULTING CO., LTD]

นักศึกษา: เกวลี จันทร์ประเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร

เวลา 08:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 940 7160 1685)

infoicon แผนพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัล บริษัท โมบายอินโนเวชัน จำกัด
[DIGITAL STRATEGIC PLAN, MOBILE INNOVATION CO., LTD.]

นักศึกษา: กตัญญู สถิตย์ถวิลวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 940 7160 1685)

วิทยานิพนธ์

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซื้อตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย
[FACTORS AFFECTING INTENTION TO USE ELECTRONIC TICKET SERVICE OF STATE RAILWAY OF THAILAND PASSENGERS]

นักศึกษา: วรนนท์ ชนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 17:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 940 7160 1685)

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

การค้นคว้าอิสระ 2

infoicon ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลในการจัดทำสัญญาของกลุ่มบุคคลทั่วไป
[FACTORS INFLUENCING INTENTION TO USE DIGITAL SIGNATURE SYSTEM FOR AGREEMENT SIGNING AMONG INDIVIDUALS]

นักศึกษา: พัชรภรณ์ จิตตะคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 954 2109 9779)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชันสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุจากระยะไกล
[FACTORS INFLUENCING INTENTION TO USE HEALTHCARE APPLICATION FOR REMOTE ELDERLY CAREGIVERS]

นักศึกษา: ณัฎฐา ศิริธนไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 954 2109 9779)

infoicon ความตั้งใจใช้งานอินเตอร์แอคทีฟ มีเดียของนักท่องเที่ยวสำหรับงานอีเวนท์ในประเทศไทยภายหลังสถานการณ์โควิด
[-]

นักศึกษา: อารุต ลิ้มทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 954 2109 9779)

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

การค้นคว้าอิสระ 2

infoicon ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเลิกซื้อหรือเลิกใช้สินค้าบริการของลูกค้าที่เกิดจากอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์บนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ในบริบทประเทศไทย
[FACTORS INFLUENCING INTENTION NOT TO REPURCHASE CUSTOMER’S BEHAVIOR CAUSED BY SOCIAL MEDIA ON THE TWITTER PLATFORM IN THAILAND]

นักศึกษา: นภัสสรา โตยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 18:00 น. สอบออนไลน์แบบทางไกล (Zoom Meeting: 954 2109 9779)