Course Regulation-67

ข้อกำหนดหลักสูตร (Course Regulation)

หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

แผน 1 แบบวิชาการ
(ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

แผน 2 แบบวิชาชีพ
(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

แผน 1 แบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) นักศึกษาสามารถทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(3) หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจ เพื่อให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของ สป.อว.
(5) การดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แผน 2 แบบวิชาชีพ (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับ และได้รับหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) นักศึกษาสามารถทำการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(3) หลังจากจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจ เพื่อให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการการค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบการค้นคว้าอิสระ
(4) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของ สป.อว.
(5) การดำเนินการทำค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

MSMIS Thammasat คือคำตอบของหลักสูตรยุคใหม่ ที่แท้จริง

 

โครงสร้างหลักสูตรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งมีคุณภาพเข้มข้น ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ด้านสารสนเทศอย่างครบถ้วน

ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา แบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้

ผลการศึกษารายวิชาที่มีค่าระดับและนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย และค่าระดับดังนี้

ระดับ ค่าระดับ
A 4.00
A- 3.67
B+ 3.33
B 3.00
B- 2.67
C+ 2.33
C 2.00
D 1.00
F 0.00

ผลการศึกษาที่ไม่มีค่าระดับและไม่นํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย มีอักษรและความหมาย ดังนี้

อักษร ความหมายภาษาไทย ความหมายภาษาอังกฤษ
P ผ่าน Pass
N ไม่ผ่าน Not Pass
S ใช้ได้ Satisfactory
U ใช้ไม่ได้ Unsatisfactory
ACC ได้รับยกเว้นรายวิชาโดยผ่านการทดสอบเทียบความรู้
หรือใช้ผลการสอบในรายวิชาที่นับหน่วยกิต
หรือได้รับการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
Accreditation
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ Incomplete
W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ Withdraw
AUD การศึกษาโดยไม่วัดผลการศึกษา Audit

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะเสนอชื่อนักศึกษาขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้ตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ครบถ้วนแล้วคือ

แผน 1 แบบวิชาการ

1) ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร
2) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน
4) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5) เสนอวิทยานิพนธ์และได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐหรือผลงานทางวิชาการอื่นซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด
7) นำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
8) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด
9) ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว

แผน 2 แบบวิชาชีพ

1) ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร
2) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน
4) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าตามที่โครงการกำหนด
6) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ จนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
7) นำส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
8) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด
9) ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว