ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จากมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566