ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 - 1 พฤษภาคม 2566 โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 รอบ นั้น   บัดนี้ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) จะทำการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (ตามรอบการคัดเลือกผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 14...

Read More

  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"      โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ เพชร เครือพานิช (MSMIS#7) ในโอกาสได้รับรางวัล “The CREATORS 84 บุคลากรทรงคุณค่าผู้สร้างปรากฏการณ์”               โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ขอแสดงความยินดีกับ เพชร เครือพานิช ศิษย์เก่า MSMIS รุ่นที่ 7 ที่ได้รับรางวัล “The CREATORS 84 บุคลากรทรงคุณค่าผู้สร้างปรากฏการณ์” ในงาน “Gala...

Read More