post-announcementstudy1-msmis17

  ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น   อนึ่ง โครงการฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องรายงานตัวและยื่นเอกสารเทียบวิชาเสริมพื้นฐานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ผ่านลิงก์ที่โครงการฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์   โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 32 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้   [qodef_separator class_name="" type="full-width" position="center" color="" border_style="solid" width="" thickness="0.5" top_margin=""...

Read More

  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  - 2 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น   บัดนี้ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00...

Read More