post-announcementstudy1-msmis17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น

 

อนึ่ง โครงการฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องรายงานตัวและยื่นเอกสารเทียบวิชาเสริมพื้นฐานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ผ่านลิงก์ที่โครงการฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 

โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 32 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา           รายงานตัวเข้าศึกษา