ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ ในโอกาสได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 สาขาสังคมศาสตร์

 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS), อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ในโอกาสได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 สาขาสังคมศาสตร์ จากคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567