post-announcementstudy2-msmis17

  ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น   อนึ่ง โครงการฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ผ่าน https://bit.ly/38tk5Mu มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์   โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 6 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้   [qodef_separator class_name="" type="full-width" position="center" color="" border_style="solid" width="" thickness="0.5" top_margin=""...

Read More
post-announcementinterview2-msmis17

  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 9 - 30 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น   บัดนี้ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ซึ่งการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบทางไกลผ่านระบบซูม...

Read More
post-announcementstudy1-msmis17

  ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น   อนึ่ง โครงการฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องรายงานตัวและยื่นเอกสารเทียบวิชาเสริมพื้นฐานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ผ่านลิงก์ที่โครงการฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์   โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 32 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้   [qodef_separator class_name="" type="full-width" position="center" color="" border_style="solid" width="" thickness="0.5" top_margin=""...

Read More

  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  - 2 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น   บัดนี้ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00...

Read More

  ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น   อนึ่ง โครงการฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องรายงานตัวและยื่นเอกสารเทียบวิชาเสริมพื้นฐานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผ่านลิงก์ที่โครงการฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์   โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 61 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้   [qodef_separator class_name="" type="full-width" position="center" color="" border_style="solid" width="" thickness="0.5" top_margin=""...

Read More

  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  - 3 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น   บัดนี้ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น. ซึ่งการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบทางไกลผ่านระบบซูม...

Read More

  พิธีรับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิย์ฯ มธ. ครบรอบปี ที่ 82     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 82   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลือกศึกษา แผน ก...

Read More

  รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ ณัทกร ขยายแย้ม ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รางวัลละ 20,000 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 Click   รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) เรื่อง...

Read More

  ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น   อนึ่ง โครงการฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องรายงานตัวและยื่นเอกสารเทียบวิชาเสริมพื้นฐานระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 18 - วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ผ่านลิงก์ที่โครงการฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์   โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 50 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้   [qodef_separator class_name="" type="full-width" position="center" color="" border_style="solid" width=""...

Read More

  รางวัล Best Paper Award ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The 19th International Conference on Electronic Business (ICEB2019) โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ ณัทกร ขยายแย้ม ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The 19th International Conference on Electronic Business...

Read More