โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษาของโครงการฯ ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The 19th International Conference on Electronic Business (ICEB2019) ระหว่างวันที่ 8 -12 ธันวาคม 2562 ณ สหราชอาณาจักร       ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย หัวข้องานวิจัย:  Assessing Mobile Banking Acceptance of Thai Commercial Banks อีกทั้งได้รับเกียรติเป็น...

Read More

  พิธีรับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิย์ฯ มธ. ครบรอบปี ที่ 81     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.35 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลือกศึกษา แผน ก...

Read More

  รางวัลในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562   โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม อาจารย์ประจำโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] ที่ได้รับรางวัลในงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562     รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS รวมทั้งจำนวนครั้งสูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิงในปี พ.ศ. 2557-2561 ) รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ...

Read More