รางวัลในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

 

รางวัลในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562


 

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม อาจารย์ประจำโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS]
ที่ได้รับรางวัลในงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562  

 

  • รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS รวมทั้งจำนวนครั้งสูงที่สุด
    (ผลงานที่ถูกอ้างอิงในปี พ.ศ. 2557-2561 )
  • รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก