รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท)-60

 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560


โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ ภูมิสิริ พูลเพิ่ม ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัลละ 20,000 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 Click

 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท)
เรื่อง “อิทธิพลของการทำการตลาดบนเฟซบุ๊กด้วยเกมที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า”
โดย ภูมิสิริ พูลเพิ่ม [MSMIS#11]
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก