post-announcementstudy2-msmis17

  ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น   อนึ่ง โครงการฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ผ่าน https://bit.ly/38tk5Mu มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์   โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 6 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้   [qodef_separator class_name="" type="full-width" position="center" color="" border_style="solid" width="" thickness="0.5" top_margin=""...

Read More
post-announcementinterview2-msmis17

  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 9 - 30 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น   บัดนี้ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ซึ่งการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบทางไกลผ่านระบบซูม...

Read More