post-announcementstudy2-msmis17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น

 

อนึ่ง โครงการฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ผ่าน https://bit.ly/38tk5Mu มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 

โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 6 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา           รายงานตัวเข้าศึกษา