รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) ปีการศึกษา 2563

 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ แจ่มจันทร์ คงพล ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รางวัลละ 20,000 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 Click

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท)
เรื่อง “ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใช้: กรณีศึกษาการใช้ระบบทะเบียนคุมรายการและจัดทำบัญชีผู้เสียภาษีของข้าราชการกรมสรรพากร”
โดย แจ่มจันทร์ คงพล [MSMIS#14]
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา