ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” 


 

 

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ รักธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” จากมติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565