พิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการคุณต่อคณะฯ และทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิย์ฯ มธ. ครบรอบปี ที่ 84

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการคุณต่อคณะฯ และทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิย์ฯ มธ. ครบรอบปี ที่ 84


 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการคุณต่อคณะฯ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี

 

ในการนี้ผู้มีอุปการคุณต่อคณะฯ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณได้แก่ คุณสิทธา ศรีอรุณนิรันดร์ (MSMIS#3) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกคอนเน็กซ์ จำกัด และ คุณพลภัทร์ อุดมผล Chief Business Officer, OOKBEE CO., LTD.

 

นอกจากนี้คณะฯ จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก (วิทยานิพนธ์) โดยมี

 

  • ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตการลงทะเบียน ทุนละ 19,200 บาท
  • ทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ทุนละ 15,000 บาท

 

สำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาดังกล่าวมีจำนวน 4 ราย ดังนี้

  1. คุณศิรยศ มหาขันธ์
  2. คุณสรวงชนก ตั้งโคมแสงทอง
  3. คุณนรเทพ เพ็ชร์อินทร์
  4. คุณเอกพัสตร์ พินิจศักดิ์กุล