kaewwimol mis10

mis10_kaewwimol

ชื่อ – นามสกุล : แก้ววิมล มุขสมบัติ
ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : programmer ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ ในสมัยที่เรียนระดับปริญญาตรีดิฉันได้เรียนในหลักสูตรที่มุ่งเน้นทางด้าน IT แบบเฉพาะทางจึงมีความรู้ด้าน IT ในเชิงลึก แต่เมื่อต้องเข้ามาทำงานจริงๆ แล้วความรู้ด้าน IT ของดิฉันไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานได้ครบทุกด้าน เพราะเวลาที่ดิฉันต้องเข้าประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ภาษาทางด้าน Business ที่ใช้กันในที่ประชุม ทำให้ตัวดิฉันเองเกิดความไม่เข้าใจและไม่สามารถใช้ความรู้ที่มีเพื่อช่วยองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงทำให้ดิฉันเกิดแรงผลักดันในการหาความรู้ด้าน Business เพิ่มเติมให้กับตัวเอง ด้วยโครงการ MSMIS ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้ระหว่าง IT และ Business สมัยใหม่ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้สามารถเข้าใจทั้งความรู้ทางด้าน IT และความรู้ทางด้าน Business ไปพร้อมๆ กัน  อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในรูปแบบอื่นๆ ได้หลากหลาย ดิฉันจึงทำให้เล็งเห็นว่าโครงการนี้สามารถช่วยพัฒนาความรู้ด้าน IT ที่มีอยู่แล้วให้กว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังได้ความรู้ในส่วน Business ที่ขาดไปในการทำงาน ดิฉันจึงเลือกที่จะเรียนโครงการ MSMIS ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพของตนเองค่ะ

 

2. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ หลักสูตรที่เปิดให้เลือกมีหลากหลาย ผู้บรรยายก็มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน สามารถให้ความรู้ได้อย่างดี