waramon mis7

mis7_waramon

ชื่อ – นามสกุล : วรมน สายาลักษณ์
ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Senior Audit – Financial Audit / KPMG Phoomchai Audit Ltd.
ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Assistant Manager – IT Audit / KPMG Phoomchai Audit Ltd.

 

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ เนื่องจากได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงตัดสินใจเพียงแค่ในส่วนของโครงการที่ต้องการเรียน ระหว่างโครงการ MAP และ MSMIS จากการพิจารณาพบว่าแม้ MAP นั้นตรงกับสายงานที่ทำอยู่ แต่แนวโน้มในปัจจุบันนั้น บริษัทต่างๆ ได้นำระบบเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และจัดทำงบการเงินมากขึ้น และ IT Auditor นั้นยังมีจำนวนน้อยถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงตัดสินใจเลือกเรียน MSMIS เพื่อให้เข้าใจหลักการของ Information system รวมไปถึง Security และ Controls ต่างๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบบัญชีได้

 

2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงชั้นไหน

ตอบ หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก MSMIS ได้เปลี่ยนสายงานจาก Financial Auditor เป็น IT Auditor และเลื่อนตำแหน่งเป็น Assistant Manager ได้โดยไม่มีปัญหา เนื่องจากมีพื้นฐานทั้งในด้านบัญชีจากการจบปริญญาตรีด้านบัญชี และจากการทำงานเป็น financial auditor  และมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมจาก MSMIS อีกด้วย ทำให้สามารถทำงานในด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในด้านการควบคุมเฉพาะระบบงาน ได้อย่างดี อีกทั้งยังทำให้มีโอกาสได้เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเฉพาะระบบงาน (IT Application Controls) ให้กับ MSMIS รุ่นที่ 8 และ 9, นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร และสภาวิชาชีพบัญชี

 

3. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ เจ้าหน้าที่โครงการให้การดูแลเอาใจใส่ทุกๆ เรื่องเป็นอย่างดี ตั้งแต่เอกสารประกอบการเรียน ไปจนถึงการทำ IS และช่วยประสานงานในเรื่องต่างๆ ให้กับนักศึกษาอีกด้วย

อาจารย์ผู้สอนประจำแต่ละวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ยินดีที่จะให้ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงช่วยให้คำปรึกษาในการทำ IS อีกด้วย

เพื่อนๆ และรุ่นพี่ ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือตลอดการเรียนเป็นอย่างดี บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองสนุกสนาน