kuntira mis7

mis7_kuntira

ชื่อ – นามสกุล : กัลย์ธิรา ธนานันท์ศิริสุข
ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ /
ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและSenior Application Support / Greenline Synergy Co., Ltd. (BDMS)

 

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ ตอนที่หาข้อมูลเพื่อศึกษาต่อ ได้พบว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของโครงการนี้ตรงกับสายการทำงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงสายงานที่วางแผนว่าจะก้าวต่อไปในอนาคตเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในสังคมเป็นอย่างสูง อีกทั้งยังอยู่ใกล้ที่ทำงาน ซึ่งสามารถเดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวกก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาที่นี่ ได้ลองเข้าไปฟังตอนที่ทางโครงการจัด Open House และได้รับข้อมูลจากนักศึกษารุ่นก่อนหน้าที่จบไป ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้เป็นอย่างมากว่าโครงการที่เรากำลังจะเลือกเรียนนั้น ตรงตามความต้องการของเราจริงๆ


2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงชั้นไหน

ตอบ จบ MSMIS ไปแล้ว ตอนแรกได้เลื่อนตำแหน่งงานจากเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (IT Helpdesk Supervisor) มาเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และได้ย้ายจากทีม IT Helpdesk มาอยู่ทีม Data Warehouse ซึ่งตอนที่อยู่ทีม IT Helpdesk จะต้องรับผิดชอบในส่วนของการ Monitor ระบบ Call Center, บริหารจัดการ Agent ภายในทีม, ประสานงานกับทีมต่างๆ, จัดทำรายงานสรุปข้อมูล Issue ต่างๆ ที่ทางทีมรับ Call มา และนำรายงานไปเสนอผู้บริหารรวมถึงที่ประชุมต่างๆ ประกอบการตัดสินใจเรื่องต่างๆต่อไป แต่เมื่อได้ย้ายไปอยู่ทีม Data Warehouse ก็ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักการของการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร และการพัฒนารายงานด้วยโปรแกรม SAP-BI/BO , Tableau , QlikView รวมถึงโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้เข้าร่วมงานกับทีม Project ที่พัฒนาระบบศูนย์กลางการออกรายงานให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย Phase แรกของโครงการที่ร่วมพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์คือ Report Corporate KPIs ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากความก้าวหน้าของการทำงานที่ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่เป็นไปในทิศทางที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะเติบโตไปกับองค์กรสายไอที ทางด้าน Data Warehouse หรือทางด้าน BI และอยากที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาศักยภาพของตัวเอง รวมถึงต้องการปรับระดับของเงินเดือนที่ได้รับจากการทำงานให้เพิ่มขึ้น จึงได้ตัดสินใจย้ายงานโดยปัจจุบันได้ร่วมงานกับทีม Business Intelligence บริษัท Greenline Synergy ซึ่งเป็นบริษัทของธุรกิจภายในเครือ BDMS  ซึ่งเป็นไปตามความต้องการและเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ รวมถึงได้รับการปรับระดับของเงินเดือนที่ได้รับตามที่ต้องการอีกด้วย

 

3. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ เจ้าหน้าที่โครงการให้การดูแลเอาใจใส่ทุกๆ เรื่องเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรียน เอกสารประกอบการเรียน การประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา ตลอดจนให้คำปรึกษาและช่วยหาแนวทางการแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้สอนประจำแต่ละวิชาล้วนเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้เป็นอย่างมาก มอบทั้งความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ได้สอนเพียงแค่การเรียนตามหลักสูตร ตามตำราที่มี แต่ได้ให้ แง่คิด รวมไปถึงหลักการที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำงานได้อย่างสูงสุดเพื่อนๆ รวมไปถึงรุ่นพี่ที่เรียนในโครงการเดียวกันให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือตลอดการเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้การเรียนปริญญาโทประสบความสำเร็จ