tossanai mis10

mis10_tossanai

ชื่อ – นามสกุล : ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม
ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ ตัวผมเองทำงานเป็นแพทย์ และมีอีกหน้าที่คือ อาจารย์ที่ต้องสอนนักศึกษาแพทย์ ในหลายปีที่ผ่านมาเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นอย่างมาก จึงสนใจที่จะศึกษาทางด้านนี้เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทำ เนื่องจากตัวผมเองมีเวลาค่อนข้างจำกัด ต้องเรียนนอกเวลา ตอนเลือกเรียน ได้ลองมองหาที่เรียนอยู่หลายแห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่เลือกเพราะมั่นใจในหลักสูตรและชื่อเสียงของคณะพาณิชย์ธรรมศาสตร์ เพราะหลักสูตรที่เลือกเรียนมีทางด้านการบริหารจัดการด้วย ซึ่งธรรมศาสตร์ก็มีความแข็งแกร่งทางด้านนี้

 

2. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด ตัวอย่างประยุกต์ใช้ได้จริง มีเทคนิคการสอนที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย ตัวผมไม่ได้เรียนมาทั้งด้านบริหาร และด้าน IT ก็ยังสามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงอาจารย์ให้ความเป็นกันเอง สามารถติดต่อได้ง่าย ให้ความใส่ใจกับนักศึกษา ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจ และกระตือรือล้นเป็นอย่างยิ่ง ตอนสมัครยังไม่รู้จักใคร ก็อาศัยสอบถามผ่านทาง Facebook เจ้าหน้าที่ก็ตอบรับและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเพื่อนเรียนจากสาขาอื่นๆ ช่วยสนับสนุนให้เรียนได้สนุกและมีความรู้กว้างขวางมากขึ้นในด้านที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน