sukrita mis10

mis10_sukrita

ชื่อ – นามสกุล : สุกฤตา  ไทยวานิช
ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : programmer ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ เพราะในชีวิตการทำงานในสายเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่สามารถใช้ได้แค่ความรู้ด้าน IT เพียงอย่างเดียว แต่ก็ต้องรู้และเข้าใจถึงเรื่อง Business ขององค์กรที่เราอยู่ด้วย แต่จากวุฒิการศึกษาที่จบมาทางสาย IT โดยเฉพาะ จึงทำให้ไม่เข้าใจกระบวนการในเชิงของ Business และไม่สามารถนำความรู้ด้าน IT มาประยุกต์ใช้กับ Business ได้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เลือกที่จะหาความรู้ด้าน Business เพิ่มเติม ปัจจุบันหลักสูตรปริญญาโทส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นแต่ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ MBA ซึ่งหากเลือกเรียนในหลักสูตร MBA ก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เพียงด้านเดียว แต่โครงการ MSMIS เป็นหลักสูตรที่รวมกันระหว่าง IT และ Business ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งช่วยตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบันได้มากกว่า เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความรู้ทางด้าน Business แต่ยังช่วยเพิ่มความรู้และประสบการณ์จากเพื่อนร่วมโครงการด้าน IT ในมุมอื่นๆที่ไม่เคยทราบได้อีกด้วย จึงทำให้มีความสนใจและเลือกเรียนกับโครงการ MSMIS ส่วนที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เพราะมีคนรู้จักจากที่ทำงาน, เพื่อน และรุ่นพี่ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์เก่าของโครงการ MSMIS ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกคนต่างมีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง จึงเป็นเหตุผลเพิ่มเติมให้เลือกเรียนที่ MSMIS ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

2. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ หลักสูตรน่าสนใจทั้งวิชาหลักและวิชาเลือก อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทำให้เราเข้าใจ เห็นภาพชัดเจนว่าจะสามารถนำไปใช้จริงได้อย่างไร นอกจากอาจารย์แล้ว วิทยากรที่เขิญมาบรรยายก็เป็นผู้มีประสบการ ทำให้รู้สึกได้อะไรมากกว่าที่คิด