งานวิจัย ปีการศึกษา 2565

กันยพร เข็มเจริญ

นภัสสรา โตยนต์

อเนก อภิวันทนันท์

ณัชชารีย์ ฐิติสกลุวิทย์

จิรเมธ เชาว์เลขา

ภาณุชัย สวัสดิ์เรียวกุล

ภาวนา คุ้มวงษ์

สุทธาทิพย์ อยู่มณี

วสันต์ เฮงเกียรติศักดิ์

สมนึก หงส์เจริญกุล

ปรมา ยาหอม

คณิติน เดชาพิทักษ์

พิชญ์สินี โกศลานันท์

วรวิช อังศุศาสตร์

จิตราภา อาริยวิทยา

เขมณัฎฐ์ โรหิตเสถียร

ชลันธร สุขสถาน

บุญญาภรณ์ วิชัยกุล

พิตินันทน์ สุภคมน์

ณิชาภัทร กิ่งใบสมบูรณ์

ธัชวรัตน์ วรสิทธิ์ตานนท์

พัชรภรณ์ จิตตะคาม

ณัฎฐา ศิริธนไพศาล

กีรติ ไชยกาล

สราวุธ ปานรงค์