งานวิจัย ปีการศึกษา 2563

ประภัสสร จำนงค์พลี

รัชฎาภรณ์ ทองบัว

วิทยรัตน์ อุดมจิตนิธิ

วรนิษฐา วงศ์บุษยมาส

นันทนา โกรัตนะ

ปัทมาภรณ์ พละสุข

วุฒิชัย เกษนคร

พรทิพย์ บุญสพ

วรางคณา สาวสวย

ชิดชนก สุชลทกุมาร

จิตติมา สอาดเอี่ยม

อริสรา ตันติพงศ์พาณิช

นภัส ศิริสมรรถการ

ไพลิน ลิ้มถาวรนันท์

วรัญญา เพ็ชรมณี

คัทลียา หวังอีน

พัชราวดี เลิศปัญญาพล

ณัฐพล รอบคอบ

สุภาภรณ์ พัฒนวงศ์ปราการ