การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

 1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
  2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
 1. การสมัครสอบ

2.1    วิธีการสมัครสอบ

สมัครผ่านระบบ Online ที่ www.grad.tbs.tu.ac.th

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 15 มกราคม 2561

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ดังแสดงในใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร) โดยสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 2. ชำระผ่าน Internet Banking
 3. ชำระผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดย fax หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร มายัง สำนักงานบัณฑิตศึกษา โทรสาร 02-623-5719
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตในหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร

 

ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามช่องทางที่ 1-3 ผ่านธนาคารดังต่อไปนี้

 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารกสิกรไทย
 4. ธนาคารทหารไทย

 

ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร

1.    ธนาคารกรุงเทพ 10 บาททั่วประเทศ
2.    ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ
3.    ธนาคารกสิกรไทย อัตราในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 25 บาท

หากผู้สมัครชำระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน หรือ เลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้

สำนักงานบัณฑิตศึกษาขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ผู้สมัครในทุกกรณี

 

ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ เมื่อชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน ซึ่งถือเป็นใบเสร็จรับเงิน และใช้เป็นเอกสารแสดงตนในวันสอบ

ส่วนที่ 2  เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้

* สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้ว ประมาณ 7 วันทำการ โดยการ Login ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th

หากสถานะการชำระเงินไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งงานบัณฑิตศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

 

หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง 122 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

E-Mail : grad@tbs.tu.ac.th  โทรศัพท์ 0-2613-2263, 0-2623-5718

 • ขั้นตอนการสมัครสอบ

ส่งหลักฐานการสมัครสอบมาที่ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     

(ห้อง 119)  ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เลขที่  2  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ  10200  วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่า

“สมัครสอบโครงการ MSMIS”   

หลักฐานการสมัครสอบ

 1. ใบสมัคร (โครงการฯ จัดพิมพ์จากข้อมูลการสมัครทางออนไลน์ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครอีก)
 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS) ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไม่เกิน  2  ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร
 4. ผลสอบของ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)

(ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของ ผู้สมัครสอบจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง)         

ส่งหลักฐานการสมัครสอบให้กับโครงการฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

 

วิชาภาษาอังกฤษ  Thammasat University Graduate English Test (TU-GET)

การสมัครสอบ
 1. สมัครสอบ online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
 2. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
 3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) อนุญาตให้นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น
 4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์
  (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
 5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ

ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการฯ  สามารถดำเนินการได้ดังนี้

สอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) ตามรอบที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร วันสอบ
10/2560 1 – 15 ตุลาคม 2560
26 กุมภาพันธ์ 2560
11/2560 1 – 15 พฤศจิกายน 2560 26 พฤศจิกายน 2560
12/2560 1 – 15 ธันวาคม 2560 24 ธันวาคม 2560
1/2561 1 – 15 มกราคม 2561 28 มกราคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2623-5134, 08-7972-7755  โทรสาร 0-2623-5138

E-mail : tugetlitu@gmail.com

การทดสอบทักษะด้านการจัดการระดับปริญญาโท (SMART-II)

การสมัครสอบ

สมัครผ่านระบบ Online ที่ www.smart.tbs.tu.ac.th ตามรอบที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
3/2560  18 – 30 ตุลาคม 2560 11 พฤศจิกายน 2560
 4/2560 1 – 13 ธันวาคม 2560 23 ธันวาคม 2560
1/2561 1 – 13 มกราคม 2561 20 มกราคม 2561

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 โทรสาร 0-2226-4511
E-mail: smart@tbs.tu.ac.th

 

3. จำนวนนักศึกษา

            รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ  50  คน

 

4.  เงื่อนไขอื่น ๆ  ในการสมัครสอบ

ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) หรือ TOEFL

หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี) ผู้สมัครสามารถยื่นใบรายงานผลสอบภาษาอังกฤษ ตามกำหนดวัน และเวลาตามที่ทางโครงการฯ ได้กำหนดไว้หรือ จะนำผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) ตามรอบที่กำหนด  มายื่นให้โครงการฯ  ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  โดยนำมายื่นที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(ห้อง
119) ชั้น 1  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

5. ปฏิทินการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ www.mis.tbs.tu.ac.th และ  www.grad.tbs.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ www.mis.tbs.tu.ac.th และ  www.grad.tbs.tu.ac.th
รายงานตัว วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
เปิดเรียนวิชาปรับพื้นฐาน มีนาคม 2561
เปิดภาคการศึกษา 1/2561 พฤษภาคม 2561

  

การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว  ให้ผู้สอบคัดเลือกนำหลักฐานแสดงผลการสำเร็จการศึกษาต่อไปนี้  มามอบให้โครงการฯ  ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้น จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษา

 1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่สั่งพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 หรือ 1.5 นิ้ว
 2. หลักฐานในการแสดงตน ต้องยื่นเอกสารตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ
  • นักศึกษาไทยต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
  • นักศึกษาต่างชาติ หรือผู้ที่ไม่สามารถระบุสัญชาติ ต้องยื่นเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับการเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เช่น พาสปอร์ตหรือบัตรต่างด้าว หรือบัตรผู้อพยพ เป็นต้น
 3. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี สวมเสื้อสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมครุยปริญญา จำนวน 3 รูป
 4. ใบรับรองแพทย์ ระบุข้อความว่าสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
 6. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล ยศ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 

ประกาศ  ณ  วันที่           กันยายน พ.ศ.  2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร)

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร