งานวิจัยหัวข้อพฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิชา Management (Best Paper Awards)

งานวิจัยหัวข้อ พฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud USERS’ POST-ADOPTION BEHAVIORS OF CLOUD STORAGE SERVICES

 

img_1753

กฤษณ์ครินทร์ เฉวียงหงส์ และ รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม

img_1748

ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิชา Management  (Best Paper Awards)

การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559
KU SRC 1 st National Conference 2016  26 สิงหาคม 2559 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา