ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2566 (รับสมัครรอบที่ 2)

 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 8 – 23 พฤษภาคม 2566 นั้น

 

บัดนี้ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) จะทำการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2  โดยจะทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ซึ่งการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบทางไกลผ่านระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)

 


ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางลิงก์ รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ MSMIS#18 หากไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการในการคัดเลือก