ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)


 

 

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จากมติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564