ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2564

 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  – 3 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น

 

บัดนี้ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น. ซึ่งการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบทางไกลผ่านระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางลิงก์ รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ MSMIS#16 หากไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการในการคัดเลือก