prapada mis5

mis5_prapada

ชื่อ – นามสกุล : ประภาดา ตลึงจิตร
ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด/
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ
ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สถานะ ลาศึกษาต่อ ป.เอก) และเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ เรียนที่ธรรมศาสตร์มาตั้งแต่ปริญญาตรีค่ะ รู้สึกผูกพันกับคณาจารย์ และเลือกเรียนต่อทางด้าน MIS เพราะเห็นว่าสามารถเชื่อมโยงกับงานด้านบัญชีได้ อยากจะมีความรู้และทักษะในการจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์และช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องจบสาขาด้านคอมพิวเตอร์มาโดยตรงค่ะ สามารถเดินทางมาเรียนได้ทั้งทางบกและทางน้ำ (เรือด่วน) สถานที่คงไม่ต้องพูดถึง บรรยากาศที่คุ้นเคยและความสะอาดยังคงเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ ห้องเรียน-อุปกรณ์ ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน และห้องสมุดที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ฐานข้อมูลงานวิจัยครอบคลุมบทความวารสารหลากหลาย และที่ขาดไม่ได้เห็นจะเป็นร้านอาหารรายรอบมหาวิทยาลัยที่มีให้ทานตั้งแต่กลางวันจนถึงค่ำ (เราใช้พลังงานในการเรียนไปเยอะค่ะ ต้องมีการเติม)

2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงชั้นไหน

ตอบ ได้นำความรู้ไปใช้ในการสอนทั้งสาขาวิชาชีพการสอบบัญชี (Auditing) และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System: AIS) ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เน้นการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ


3. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ อาจารย์ทุกท่านเต็มที่ในการสอนมากค่ะ โดยเฉพาะท่านอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำทั้งเรื่องการเรียนและการทำงานจนถึงทุกวันนี้ค่ะ แม้เพื่อนๆส่วนใหญ่จะมีภาระที่ต้องทำงานระหว่างเรียนไปด้วย แต่เราก็คอยช่วยเหลือกันตลอดค่ะ พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็น่ารักค่ะ เรียกได้ว่าพยายามผลักดันและช่วยเหลือให้พวกเราทุกคนเรียนจบได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ ดิฉันยังได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี จัดโดยคณะกรรมการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ThaiTIMA (Thailand Technology and Innovation Management Association) อีกด้วยค่ะ แล้วจะไม่ให้รักธรรมศาสตร์ได้ยังไงหละคะ ^0^