งานวิจัย ปีการศึกษา 2551

อุษา ภูมิถาวร

ธีทัต ศักดิ์ธงชัย

พุทธารักษ์ ปลั่งแสงมาส

สุภพัฒน์ แก่นประกอบ

เอกจิตรา ไทยคำ

เมธี ราหุรักษ์

อรุณี ลี้เจริญภักตร์

วรัญญู ลิมป์เฉลิม

นวรัตน์ จุลสังข์

พัทราภรณ์ เด่นไพศาล

ยศนรินทร์ เชื้อนิล

ปวีณา ลาภปริสุทธิ

ธนัท เกิดเจริญ

อรอุสา โควาดิสัย

กฤษณ์ อ่อนหวัน