พิธีรับมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิย์ฯ มธ. ครบรอบปี ที่ 81

 

พิธีรับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิย์ฯ มธ. ครบรอบปี ที่ 81


 

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.35 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลือกศึกษา แผน ก (วิทยานิพนธ์) ประกอบด้วย

 

  • ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และ ทุนละ 16,800 บาท
  • ทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ทุนละ 15,000 บาท

 

ในการนี้ นักศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] ได้รับมอบทุนการศึกษาดังกล่าวจำนวน 6 ราย โดยมี นายกัมรภัทร์ เนื้อนวล และนายณัทกร ขยายแย้ม เป็นตัวแทนเข้ารับการมอบทุนดังกล่าว รายนามผู้ได้รับมอบทุน ประกอบด้วย

 

  • นางสาวอภิญญา รบไว
  • นายกัมรภัทร์ เนื้อนวล
  • นายสมานสันติ พณิชย์เสรีวงษ์
  • นายณัฐปคัลภ์ โชติธีระวงศ์
  • นายณัทกร ขยายแย้ม
  • นายพงศ์พนธ์ ภาวศุทธิ์