พิธีรับมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิย์ฯ มธ. ครบรอบปี ที่ 82

 

พิธีรับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิย์ฯ มธ. ครบรอบปี ที่ 82


 

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 82

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลือกศึกษา แผน ก (วิทยานิพนธ์) ประกอบด้วย

 

  • ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และ ทุนละ 16,800 บาท
  • ทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ทุนละ 15,000 บาท

 

ในการนี้ นักศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] ได้รับมอบทุนการศึกษาดังกล่าวจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายพิริยะ กิมาลี และ นางสาวเนตรนภา คำหอม