วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2556

อภิชาติ ชัยศักดิยศ

องค์อร ภูอากาศ

กนกวรรณ พรหมนุรักษ์

วิลาสินี หิรัญปภากร

อาภากรณ์ อำไพสัมพันธกุล

เมทิกา ตรีรัตนชวลิต

เพชร เครือพานิช

พรชนก เต่าทอง