งานวิจัย ปีการศึกษา 2560

พิสิษฐ์ นัทธี

ภิญญา เหลืองอ่อน

อาภาพรรณ ภุมมะโสภณ

ธนาคาร อินทรพาณิชย์

ไพลิน กล่ำเสถียร

สุภัสสร วีระเพียรดี

ชัยนันท์ ธันวารชร

นุชนันท์ รุ่นประพันธ์

ธัญยากร ขวัญใจสกุล

ดวงกมล จึงประภา

พิมพ์พิชา ดวงประเสริฐ

สุมาลี มั่นแย้ม

นรีรัตน์ คงรักษา

จักกฤษณ์ กิตติเจริญทรัพย์

ภานุพงศ์ ลือฤทธิ์

กรวินท์ ชูพันธุ์