งานวิจัย ปีการศึกษา 2559

อรพรรณ แสงศิวะเวทย์

กฤติน โกยวิริยะกุล

อภิญญา รัตนาตรานุรักษ์

ตามสิทธิ์ เต็มบุญฤทธิกุล

เอกลักษณ์ อัตตะนัง

พิมพ์พรรณ สุวรรณศิริศิลป์

ณัฐวัตร สุดแสง

ชญาดา รักวงศ์

ภัททิยา รัตนมังคละ

อัจจิมา พงษ์รัตนกูล

ลลิตา ขวัญเมือง

กานต์สุทธิ ศิริทรัพย์

เจนจิรา วงษ์อินตา

สตรีรัตน์ จันทร์ศรี

นัฏนานุช ปานประเสริฐแสง

ธัญญภัสร์ ชัชวาลดำรงเจตน์

สุทธาทิพย์ สุธาวา

ณัฐพล แสงเลิศศิลปชัย

สนิธพรรณ จิตตั้งสมบูรณ์